Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Pressupostos participats | Projectes dels barris per al 2015

Projectes definitius dels pressupostos participats dels barris per al 2015

Un cop celebrada la consulta als barris pels Pressupostos Participats del 2015, s'informa a continuació sobre els projectes més votats.

Aquests projectes s'han traslladat a les àrees pertinents per tal que iniciïn la seva execució.
Podeu veure l'estat d'execució de cada projecte al següent enllaç

  

BARRI / PROJECTE
PRESSUPOST
DESCRIPCIÓ
Barri Vell
43.615 €
 
Portar a terme una campanya de sensibilització als propietaris de gossos
6.200 €
Dur a terme accions comunicatives de sensibilització per aconseguir que les persones propietàries dels gossos recullin els excrements dels animals a la via pública. D'altra banda, prendre mesures de vigilància sobretot a les zones on s’ha detectat que estan més afectades per la problemàtica.
Informe tècnic
Continuar amb l'estudi acústic al Barri Vell
6.594 €
Estudiar l’afectació del soroll a la via pública generat per activitats turístiques, de restauració i terrasses al Barri Vell, per complementar les mesures realitzades al 2014 a la Rambla de la Llibertat i el carrer d'Argenteria. Inclou un informe final d’avaluació, un informe específic per determinar els màxims teòrics de capacitat d’ús de l’espai viari públic i una reunió de presentació del treball.
Informe tècnic
Instal·lar càmeres de seguretat per evitar l'incivisme al barri
17.846 €
Instal·lar càmeres de seguretat antivandàliques a diferents punts del barri: plaça Fellini i pujada de Sant Martí, travessia Auriga, carrer de la Llebre i plaça Sant Josep, carrer Oliva i Prat, i carrer de l'Albereda.
Informe tècnic
Recuperar els actes populars al Barri Vell: fer barri i ciutat
9.000 €
Impulsar polítiques de treball comunitari a través de la cultura, la participació, la formació. Davant la no existència d’un Pla Comunitari al Barri Vell que articuli totes les accions, començar a treballar i articular diverses activitats i accions comunitàries que girin entorn la convivència, les relacions socials i la participació veïnal.
Informe tècnic
Campdorà
48.735 €
 
Arranjar el mur de pedra de l'església
12.850 €
Realitzar un parell de contraforts de pedra que evitarien el possible bolcament del mur, sense modificar l’actual inclinació. S’inclourien els treballs de moviment de terres, fonamentació mitjançant formigó en massa i posterior rejuntat amb morter de l’esquerda formada en l’esglaonat del cadafalch. Els contraforts s’unirien amb una jardinera de pedra de 60 cm. d’alçada.
Informe tècnic
Cimentar l'entrada a les Antigues Escoles de Campdorà i instal·lar-hi uns jocs infantils
10.091 €
Instal·lar un segon gronxador i un joc d’equilibri per a nens i nenes a partir de dos anys sobre la gespa. Pavimentar amb formigó armat la superfície de gespa que hi ha entre la pista de bàsquet i l’entrada de les Antigues Escoles.
Informe tècnic
Carme-Vista Alegre
12.998 €
 
Fer actuacions de millora al parc de Vista Alegre
12.400 €
Reperfilar i anivellar el parc i reposar el sauló allà on calgui per eliminar els bassals que es formen. Col·locar un tancat metàl·lic resistent als impactes de pilota a tot el costat curt de la pista que dóna al carrer de Morató i Grau. Substituir les travesses de fusta que delimiten la zona de sauló del parc amb la vorera del carrer Morató i Grau. 
Informe tècnic
Devesa-Güell
41.938 €
 
Crear un espai de lectura a l'Espai Cívic la Rosaleda
6.000 €
Amb els pressupostos participats, assumir el fons inicial de l'espai de lectura i el mobiliari necessari. L'Ajuntament facilitaria l'orientació per a la seva obertura, i l'Associació de Veïns assumiria l'aportació del personal, l'adquisició, catalogació i tractament del fons, el programa de gestió i l'organització i difusió de les activitats de foment lector.
Informe tècnic
Instal·lar un cobert a la plaça de Miquel de Palol
10.000 €
Construir un cobert a la plaça de Miquel de Palol per a poder organitzar-hi activitats en dies en què la meteorologia no sigui favorable. Els treballs a tenir en compte són l’excavació del terreny, la formació de la fonamentació superficial, la formació de l’estructura vertical, la construcció de la coberta i els acabats.
Informe tècnic
Continuar amb el Pla de dinamització per al barri iniciat en el marc dels pressupostos participats 2014
23.983 €
L’Associació de Veïns vol continuar amb el Pla de Dinamització iniciat en el marc dels pressupostos participats 2014. És un procés de dinamització socio-cultural amb l’objectiu de recuperar les formes de relació pròpies d’un barri.
Informe tècnic
Intal·lar una cartellera municipal a la plaça de Miquel de Palol
1.350 €
Instal·lar una cartellera informativa municipal en algun punt a determinar de la plaça de Miquel de Palol, del mateix model i tipus que es col·loquen a tota la ciutat.
Informe tècnic
Domeny-Taialà
41.059 €
 
Consolidar el talús que hi ha darrere del bloc d’habitatges Lucía amb la construcció d'un mur
21.200 €
Consolidar el talús existent darrera el bloc d’habitatges Lucía, mitjançant una contenció esglaonada amb mur de gabions. Es preveu un reforç del talús, en una franja aproximada de 50 ml.
Informe tècnic
Col·locar una tanca a la zona verda que separa l'aparcament de l'Escola de Domeny, i pavimentar i rebaixar dos passos de vianants dels voltants
20.508 €
Millorar el pas de vianants entre la carretera de Sant Gregori i el carrer Bullidors, consistent en el rebaix de la vorera per a l’adaptació dels dos passos de vianants que travessen cada carrer i la pavimentació de la vorera intermèdia. Col·locar una tanca anglesa de fusta a tot el perímetre de la zona verda que separa el pàrquing de l’escola del caminet a tocar la rotonda. 
Informe tècnic
S'executarà parcialment
Eixample
57.188 €
 
Portar a terme un pla de suport a l'Associació de Veïns de l'Eixample
14.000 €
Recuperar les formes de relació pròpies d’un barri, les seves costums, el veïnatge, i tots aquells signes d’identitat que el singularitzen respecte la resta de barris de la ciutat. L’any 2014 es van destinar 12.000 € dels Pressupostos Participats al lloguer d’un local social, i enguany es demana adquirir material audiovisual per dotar el local dels recursos necessaris per a realitzar activitats.
Informe tècnic
Promocionar els cercles d’estudis al barri, a través de l'entitat ACEFIR
2.000 €
Continuar amb el projecte “Cercles d’Estudis” iniciat en el marc dels pressupostos participats 2013. Per mantenir la seva viabilitat en els propers anys, l'Ajuntament recomana incorporar-lo a l’activitat de l’Associació de Veïns de l'Eixample, que es vetlli per definir una quota simbòlica i que es promogui que les persones que condueixen els diferents “cercles” tinguin perfil de voluntariat. 
Informe tècnic
Redactar un projecte de millora per a la plaça de Salvador Espriu
6.000 €
Iniciar l'elaboració d'un projecte ampli que inclogui diferents activitats, algunes relacionades amb la lectura i en la redacció del qual hi puguin participar els veïns.
Informe tècnic
Restaurar les bandes reductores de velocitat del carrer de la Rutlla
32.440 €
Allargar les rampes de les cinc bandes reductores. Cada banda, que coincideix amb una cruïlla, està formada de dues o tres rampes. S’ha de tenir en compte el desplaçament dels embornals. Durant les obres, es crearien tres culs de sac en cada punt de treball, però gràcies a les alternatives dels carrers adjacents, no es deixaria cap gual inaccessible.
Informe tècnic
Figuerola-Bonastruc
46.536 €
 
Ampliar la vorera i la il·luminació al carrer de Cerverí
40.500 €
Ampliar l’amplada de la vorera est del carrer Cerverí, en el seu tram entre els carrers Figuerola i Bonastruc. S’aprofitaria l’actuació per col·locar columnes d’enllumenat públic, amb lluminàries LED, tant en aquesta part com en la que dóna al carrer Riu Güell, on la vorera ja té l’amplada corresponent. La proposta suposaria l’eliminació de la filera d’aparcaments de la banda dreta del carrer.
Informe tècnic
Font de la Pólvora
33.359 €
 
Pavimentar i recol·locar el mobiliari urbà del carrer del Pruner
31.960 €
Repavimentar el carrer per deixar-lo a una mateixa cota transversal, sense voreres. L’actuació consisteix en l’enderroc de la vorera, vorada i fresat de l’asfalt de la calçada existent. Construir un gual per vehicles a l’entrada del carrer del Pruner des de l’avinguda Font de la Pólvora. Recol·locar el mobiliari urbà i desplaçar una de les columnes d’enllumenat públic.
Informe tècnic
Fontajau
40.506 €
 
Realitzar actuacions de millora a la zona de la guingueta, que es va construir en el marc dels pressupostos participats 2013
27.250 €
Plantar divuit arbres de dues o tres espècies diferents i plantes arbustives de 60 cm d’alçada. Formar paviments que resolguin l’anivellament de la zona d’estada i aportar terra i graves per anivellar la resta de la superfície.
Informe tècnic
Millorar la il·luminació d'alguns vials secundaris del barri
30.281 €
Canviar les lluminàries a l'avinguda Amical Mauthausen, el carrer Narcís Roca i Farreras i el carrer Valentí Almirall. La proposta manté la situació dels punts de llum actuals, a una interdistància de 35 metres, i el canvi de les lluminàries per unes de tecnologia led que obren molt i permeten una millor intensitat i uniformitat de llum.
Informe tècnic
S'executarà parcialment
Germans Sàbat
35.493 €
 
Aportar 1.500 euros a la continuïtat del projecte de reinserció social i laboral per als joves del sector
1.500 €
Aquest estiu es realitzarà una proposta dirigida a joves del territori de 15 a 20 anys vinculats a les entitats juvenils i també a aquells detectats per part dels serveis socials que presentin necessitats d'integració, formació i inserció. Es realitzaran tallers/accions amb una vessant lúdica, formativa i comunitària i es treballarà en el següent curs escolar posant èmfasi en l’aspecte formatiu i laboral. 
Informe tècnic
Reformar el parc infantil situat a la Torre del Pou de Germans Sàbat
4.552 €
Retirar el tobogan i instal·lar un joc de trepa per nens de 2 a 6 anys i una molla duo per a nens de 2 a 8 anys. Col·locar dos bancs i reblert de graveta per a terra de protecció.
Informe tècnic
Construir una escultura commemorativa del barri a la plaça dels Germans Sàbat
3.200 €
Anell metàl·lic commemoratiu que aniria al voltant del fanal del centre de la plaça, fet de xapa corten, amb les lletres retallades “Germans Sàbat 1958. La llibertat no és el repòs, sinó la lluita. Carles Rahola”, preparat per ancorar al terra i amb un acabat d’oxidat.
Informe tècnic
Grup Sant Daniel
62.526 €
 
Instal·lar càmeres de seguretat per evitar l'incivisme al barri
16.672 €
Subministrar i instal·lar càmeres de videovigilància al davant del local social, al carrer Hortènsia a l'alçada del número 5 i al carrer Hortènsia a l'alçada dels números 1-2-3.
Informe tècnic
Asfaltar el carrer de l'Hortènsia, davant dels blocs 13 i 14
9.600 €
Repicar el formigó actual i tornar a formigonar.
Informe tècnic
Asfaltar el segon i tercer tram del carrer de l'Hortènsia
40.400 €
Fresar i asfaltar de nou tot el carrer Hortènsia, des de l’avinguda de la Font de la Pòlvora fins a dalt de tot a l'aparcament. S’ha dividit en tres trams.
Informe tècnic
S'executarà parcialment
Mas Catofa
29.547 €
 
Ampliar el parc infantil que es va fer en el marc dels pressupostos participats 2014
16.331 €
Tancar tota la zona verda al voltant de la vorera actual de manera que dins hi quedi  la zona infantil i que inclogui també dos jocs nous, el parc de salut actual i dos aparells d’estiraments. Inclou una caseta de fusta i una molla duo per a nens de 2 a 9 anys i dos aparells esportius per estiraments dins la zona verda. S'afegirien llums suplementàries per al parc.
Informe tècnic
Aportar 1.500 euros a la continuïtat del projecte de reinserció social i laboral per als joves del sector
1.500 €
Aquest estiu es realitzarà una proposta dirigida a joves del territori de 15 a 20 anys vinculats a les entitats juvenils i també a aquells detectats per part dels serveis socials que presentin necessitats d'integració, formació i inserció. Es realitzaran tallers/accions amb una vessant lúdica, formativa i comunitària i es treballarà en el següent curs escolar posant èmfasi en l’aspecte formatiu i laboral. 
Informe tècnic
Mas Ramada
31.453 €
 
Habilitar un espai al barri on l'associació de veïns pugui dur a terme activitats per a la gent gran i per als infants i joves
27.763 €
Promoure un projecte de caire socio-cultural, especialment adreçat als col·lectius infantil i de gent gran. 
Informe tècnic
Mercadal
42.606 €
 
Millorar la plaça del Gra
19.500 €
Eliminar la vegetació actual, talar els quatre arbres ubicats a l’interior de les jardineres, enderrocar la vorada de pedra del perímetre de les jardineres, extreure la font d’obra de ceràmica, redistribuir el reg per a la zona de gespa i pavimentar amb llosa de formigó prefabricada, amb les juntes longitudinals separades i reomplertes amb terra vegetal i acabat de gespa.
Informe tècnic
Reomplir els llambordins del carrer del Perill i el carrer d'Anselm Clavé
11.660 €
Reomplir els llambordins del carrer Anselm Clavé (en el tram entre la plaça de la Independència i el carrer Nord) i del carrer Perill.
Informe tècnic
Arranjar el paviment més malmès de la plaça de la Constitució
4.095 €
Enderrocar el paviment malmès, amb la precaució de no deteriorar l’encintat de llautó. S’enderrocarien uns 10 cm de gruix de paviment, tenint especial cura de no malmetre la capa d’impermeabilització de l’aparcament subterrani. Refer el paviment amb formigó en massa amb acabat rebaixat, per tal que mantingui el mateix aspecte de la resta de la plaça.
Informe tècnic
Instal·lar una cartellera municipal a la plaça de la Independència
1.350 €
Instal·lar una cartellera informativa municipal en algun punt a determinar de la plaça de la Independència, del mateix model i tipus que es col·loquen a tota la ciutat.
Informe tècnic
Continuar amb el Pla de dinamització per al barri iniciat en el marc dels pressupostos participats 2013
6.000 €
Continuar amb el procés de dinamització socio-cultural al Mercadal, amb l’objectiu de recuperar les formes de relació pròpies d’un barri, les seves costums, el veïnatge, i tots aquells signes d’identitat que el singularitzen respecte la resta de barris de la ciutat. L’any 2013 es van destinar els diners del Pla de Dinamització (5.679,62 €) a comprar infrastructures i material audiovisual per a l’associació de veïns, es va celebrar una activitat al carrer i es va organitzar un curs de francès.
Informe tècnic
Montilivi - La Creueta
40.031 €
 
Instal·lar un tendal al pati de l'Escola Bressol l'Olivera
34.881 €
Estructura de nou pilars que caldria protegir amb unes fundes encoixinades de material adequat per evitar els efectes contra la salut en el cas que algun dels infants impactés contra aquests elements. 
Informe tècnic
Montjuïc
34.312 €
 
Crear una ruta verda al barri
34.308 €
Millorar el ferm natural del recorregut, col·locar pals per a impedir el trànsit rodat en els trams que no es considerin prioritaris per a la prevenció d’incendis forestals, col·locar senyals d'orientació, faristols informatius i bancs en diversos punts del recorregut, instal·lar escales de fusta si calgués per salvar algun desnivell important o recollir runes i abocaments varis.
Informe tècnic - Plànol de l'anella verda
Palau-sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu
53.716 €
 
Crear una ruta verda que connecti els boscos de Palau-sacosta
31.431 €
Millorar el ferm natural del recorregut. Col·locar senyals d’orientació i senyals horitzontals a les voreres per a la interconnexió entre els boscos i la trama urbana. Col·locar faristols i cartelleres amb informació general i bancs en diversos punts del recorregut. Instal·lar escales de fusta per salvar el pendent del camí vell de Fornells. Elaborar els continguts d’una guia interpretativa i didàctica i organitzar una plantada per a pares i alumnes de l’escola del Bosc de la Pabordia.
Informe tècnic
Asfaltar el principi del carrer del Mas Jardí (a partir de la rotonda)
25.000 €
Asfaltar uns 1.580 m2 des de l’inici del carrer, que comença a la rotonda amb el carrer Ros de Palau i el carrer del Sarriera.
Informe tècnic
S'executarà parcialment
Pedreres-Fora Muralla
11.260 €
 
Millorar l'accessibilitat d'un pas de vianants a la pujada de les Pedreres
11.260 €
Fer a nivell el pas de vianants de la pujada de les Pedreres, mitjançant la construcció d’una plataforma elevada adequada també a la circulació dels autobusos.
Informe tècnic
Pedret
32.406 €
 
Instal·lar una tanca a la pista polivalent, construïda en el marc dels pressupostos participats 2013, i col·locar-hi una taula de tennis de taula i senyalització
17.088 €
Construir una tanca de quatre metres d'alçada al voltant de la pista esportiva, amb portes d’entrada i sortida. Instal·lar una taula de tennis taula i quatre senyals de prohibit gossos.
Informe tècnic
S'executarà parcialment
Instal·lar un semàfor i senyalització horitzontal per pacificar el trànsit al carrer de Palafrugell
23.782 €
Instal·lar un nou semàfor a l'alçada del carrer Palafrugell número 2 per a garantir les condicions de seguretat dels vianants. Aquest semàfor es coordinaria amb el de la Ronda Pedret, amb la finalitat de regular la velocitat dels vehicles. Reduir el nombre de carrils de circulació de 2 a 1, i senyalitzar una franja d’estacionament al costat dret, que representaria 30 places noves.
Informe tècnic
S'executarà parcialment
Pont Major
33.189 €
 
Arranjar les lloses de la vorera del carrer Pont Major 
32.500 €
A la vorera esquerra del carrer del Pont major existeixen vuit pastilles de paviment de pedra natural, de mesures diverses, situades entre els números 35 i 111. Per mantenir el material d’aquestes pastilles caldria retirar la pedra existent (amb mitjans molt curosos per a la seva posterior recol·locació, previ carejat de totes les peces), i pavimentar de nou la vorera amb el mateix tipus de pedres.
Informe tècnic
Pujada la Torrassa
37.172 €
 
Arranjar la tanca i realitzar altres millores a la pista esportiva
17.422 €
Treure la tanca metàl·lica que hi ha actualment i col·locar-ne una de nova, de 4 metres d'alçada i més rígida, amb els muntants ancorats a la banqueta de formigó. Millorar l’accés pavimentat a la pista de bàsquet i el mur perimetral. Reomplir amb sauló i anivellar el paviment.
Informe tècnic
Millorar l’aparcament de l'entrada del barri
13.100 €
Construir un mur de pedra per a la contenció de les terres a continuació de les escales que donen accés al corriol i fins a la tanca de la vivenda número 51. La construcció del mur permetria ampliar la zona d’aparcament asfaltat fins a 3 o 4 places més. Reforçar el mur de pedra sec que hi ha a la mitgera amb la vivenda número 51. Eliminar la part de pedra que sobresurt de l'asfalt i anivellar l'aparcament. A la part superior del nou mur, s’hi col·locaria una tanca de fusta.
Informe tècnic
Arranjar el carreró situat entre els números 30 i 60 de la Pujada de la Torrassa
4.250 €
Demolir el paviment de formigó de la rampa per a formar-lo de nou i crear una rampa esglaonada que faciliti la circulació.
Informe tècnic
Sant Narcís
51.469 €
 
Ampliar els jocs infantils i substituir alguns arbres de la plaça d'Empúries
48.312 €
Ampliar la zona tancada i afegir un joc infantil temàtic, un joc d’equilibri, i un de rotació per infants de 2 a 6 anys. Fora de la tanca, dues taules de ping-pong. Reduir els dos escocells més grans i tallar vuit arbres, retirar tota la terra que sobresurt del nivell del paviment, extreure la vorada rodona per després fer sis escocells individuals i plantar-hi sis arbres nous.
Informe tècnic
Desenvolupar el projecte "Fem art, fem cultura, fem barri" destinat als nens i nenes del barri.
12.925 €
Les activitats del programa "Fem art, fem cultura, fem barri" es concreten en les activitats extraescolars artístiques i culturals que es realitzen dos dies a la setmana. També es desenvolupen casals que cobreixen les necessitats de les famílies quan el període lectiu de les escoles no coincideix amb el calendari laboral de la majoria de pares.
Informe tècnic
S'executarà parcialment
Sant Pau
48.610 €
 
Continuar l'espai infantil de lleure i cultura de la Pauleca, iniciat amb motiu dels pressupostos participats 2013
39.220 €
Projecte de caire social que s’adreça a col·lectius amb dificultats. La valoració del projecte actual és positiva, i per aquest motiu es proposa, per part de l’associació de veïns, la seva continuïtat. El projecte utilitza diferents àmbits de la cultura com a instruments de treball.
Informe tècnic
Sant Ponç
36.219 €
 
Continuar amb l'arranjament de la plaça de Sant Ponç, amb la incorporació d'una rampa, mobiliari per al local social i mobiliari per als voltants de la plaça
24.264 €
Construir una rampa de formigó, formada per 3 replans rectes i 2 trams inclinats amb un 8% de pendent màxim, amb una barana a un dels laterals. Canviar 6 bancs de la plaça de les botxes per bancs Neobarcino. Instal·lar aparells de salut (bicicleta estàtica i barres d’estiraments). Posar 2 bancs Neobarcino a la vorera del carrer Esport i afegir una caseta al parc infantil. Desplaçar la taula de ping-pong. Arranjar el local social i cobrir les despeses dels serveis.
Informe tècnic
Santa Eugènia i Can Gibert del Pla
78.876 €
 
Remodelar la placeta de l'Ateneu Eugenienc
26.927 €
Renovar el paviment de la placeta de l’Ateneu, amb l'enderroc del paviment actual i el desmuntatge del mobiliari urbà i l'enllumenat que hi ha actualment. Pavimentar de nou la plaça amb peces prefabricades de formigó. Muntar dues lluminàries.
Informe tècnic
Desenvolupar el projecte "Fem esport amb els joves de Santa Eugènia i Can Gibert", a càrrec del CESET
8.000 €
Continuar el projecte organitzat pel CESET en el marc dels pressupostos participats 2013 i 2014. Preveu organitzar esport extraescolar a primària i esport federat amb joves estudiants de secundària i batxillerat com a element complementari de la seva formació i per resoldre el buit de temps generat a conseqüència de l’horari intensiu dels centres de secundària.
Informe tècnic
Continuar amb els projectes socials dels pressupostos participats 2014
37.500 €
Colònies d'estiu, servei de biblioteca extraescolar, projecte "Fem esport a les escoles", tallers artístics i tallers de percussió.
Informe tècnic
Torre Gironella
50.114 €
 
Millorar les zones d'esbarjo del barri, amb l'ampliació dels jocs infantils i del tancament de la pista esportiva
20.398 €
Instal·lar un joc de rotació, dos llits elàstics i un joc d’equilibri per a nens a partir de 3 anys al parc infantil del Mirador. També s’ha valorat una porta metàl·lica corredissa per a la pista de bàsquet i una molla individual al costat. Canviar els pneumàtics del gronxador per un seient pla i un seient bressol.
Informe tècnic
Protegir l'aparcament del carrer de les Creus amb una tanca de fusta
6.000 €
Subministrar i instal·lar dos trams de barrera de doble ona coberta de fusta a l'espai del carrer de les Creus on hi estacionen vehicles davant un tal·lus amb desnivell d’uns 5 metres que precisa d'un perímetre de protecció de 36 metres.
Informe tècnic 
Habilitar un aparcament darrere del local social del barri
7.000 €
Ampliar longitudinalment l’aparcament actual. Desplaçar les pilones de fusta tractada i les travesses que delimiten l’espai fins a tocar els arbres. Es prolongaria també l’esplanada de graveta.
Informe tècnic
Torre de Taialà
34.084 €
 
Arranjar la rampa que connecta el carrer de la Riera Rimau amb el carrer de Sant Medir
                     
34.700 €
Ampliar el tram de vorera del carrer Sant Medir i Riera Rimau que té més pendent i així poder-hi fer dos trams combinats amb escales i rampa amb una barana al mig. Es faria també un pas de vianants, ja que fins al final del carrer no n’hi ha cap. Alhora, s’hauria de fresar i asfaltar de nou per anivellar la calçada amb la nova vorera.
Informe tècnic
Es va acordar a l'assemblea de veïns que el projecte s'adaptaria al pressupost que tenia el barri.
Vall de Sant Daniel
40.031 €
 
Finalitzar les obres de l'interior de Can Primi
40.031 €
Enderrocar la paret mitgera entre els dos locals i comunicar-los mitjançant una gran sala polivalent. Enderrocar el bany i la cuina del local número 20 i els envans de distribució deixant la sala com a únic espai lliure. Enderrocar les fusteries exteriors i col·locar tancaments d’alumini. Extradossar les façanes amb cartró-gruix i aïllament tèrmic. Subministrar i col·locar paviment de parquet.
Informe tècnic
Vila-roja
39.079 €
 
Realitzar les obres necessàries per a la reubicació dels contenidors de la pujada del Primer de Maig
11.000 €
Enderrocar el mur de contenció de la pujada de Primer de Maig i construir un de nou de formigó armat per facilitar la reubicació dels contenidors a cota de vorera, segons normativa municipal. Per millorar i facilitar l’accés a l’aparcament després de l’actuació, caldria desplaçar lleugerament la seva entrada enderrocant una petita part del muret que el separa del carrer de la Font. 
Informe tècnic
Millorar els accessos de l'espai lliure situat al carrer de la Planura, darrere del camp de futbol
13.500 €
Arranjar l’accés a l’espai lliure de darrere del camp de futbol de Vila-roja que està en molt mal estat. També es contempla la prolongació de la vorera dreta del tram final del carrer de la Planura, entre el número 34 i l’accés a aquest espai.
Informe tècnic