Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

Publicador de continguts

La nova Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) veu la llum amb l’impuls de l’Ajuntament de Girona

L’entitat ha celebrat avui l’acte de constitució a través d’una plataforma virtual.

La nova Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) s’ha posat en marxa avui amb la participació de 74 municipis i 4 entitats. L’Ajuntament de Girona forma part d’aquest ens des del seu impuls i ara, un cop creada, estarà a la comissió executiva i tindrà una vocalia. L’objectiu d’aquesta associació és impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica; desenvolupar accions per promoure una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic i sostenible, així com assessorar els municipis que tinguin aquests mateixos interessos.

“Des de l'Ajuntament estem compromesos amb els objectius de l'AMEP, i ens hi vam involucrar des de bon principi perquè creiem que cal un canvi quant a país en la gestió del sistema elèctric, tant en la xarxa com també amb una producció i distribució on es fomentin les energies renovables i de proximitat”, afirma el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés. 

Els representants de 74 municipis i 4 entitats han participat en l’acte de constitució de l’AMEP celebrat avui a través d’una plataforma virtual. En primer lloc s’ha constituït l’associació, s’han aprovat els Estatuts, s’han designat els municipis i entitats que ocuparan els càrrecs i els vocals que també formen part de la Comissió Executiva. També s’ha acordat iniciar els tràmits necessaris per inscriure l’AMEP al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.

Finalitzat aquest primer acte de constitució, s’ha constituït l’Assemblea General i s’han aprovat el Pla d’actuació, el pressupost i les quotes ordinàries per l’any 2021, i l’adhesió de la Xarxa de Pobles i Ciutats per a la sostenibilitat com a membre col·laborador de l’AMEP.

Durant l’any 2020 s’han desenvolupat els treballs reparatoris per a la seva creació, impulsant-la des de diversos municipis, com és el cas de l’Ajuntament de Girona, amb la coordinació del municipi de Terrassa. El primer pas va ser elaborar un protocol per regular el marc de col·laboració entre els 47 ajuntaments i 2 entitats que van rubricar el document el juliol de 2020, entre els quals figuraven els de les quatre capitals catalanes, on es recollia crear una xarxa de municipis i entitats compromesos amb la gestió pública de l’energia. Durant el segon semestre de 2020, els plens municipals dels ajuntaments adherits van aprovar els estatuts de l’AMEP.

Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d’àmbit social, econòmic, territorial com ambiental es desenvolupen a una escala que supera la capacitat i l’abast dels municipis, o almenys d’aquest de forma individual. És per aquest motiu que s’ha creat l’AMEP perquè les xarxes permeten treballar plegats i intercanviar coneixements. 

Es tracta d’una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’àmbit territorial català. El pressupost serà de caràcter anual, coincidint amb l’any natural, llevat d’aquest 2021 en què començarà el dia de l’acte de constitució. Els municipis i entitats participants contribuiran amb quotes ordinàries, fixades en funció del nombre d’habitants i que oscil·laran entre un mínim de 150 euros i un màxim de 15.000 euros. 

Estatuts
Tornar