Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Normativa sobre edificis i habitatges | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Normativa sobre edificis i habitatges

  • Inspecció tècnica dels edificis (Decret 187/2010)
  • Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012 (decret 13/2010)
  • DECRET 106/2009, de 19 de maig, Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial
  • Habitabilitat (decret 141/2012)
  • Decret 135/1995, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
  • Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans
  • Llei 5/2006, Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, dels drets reals (propietat horitzontal)
  • Llei 18/2007, del dret a l'habitatge