Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Llei de contenció de preus | OMH

Llei de contenció de preus

Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.

1. Quins contractes de lloguer estan inclosos?

La llei s’aplica als nous contractes de lloguer d’habitatges destinats a residència permanent a la ciutat de Girona. Concretament, queden exclosos de l’àmbit de la llei els següents contractes:

 • Els habitatges amb contractes de lloguer signats abans de 1995.
 • Els habitatges amb règim de protecció oficial.
 • Els habitatges integrats en xarxes públiques d’inserció o de mediació per al lloguer social o en els fons destinats a polítiques socials, i els arrendats en virtut de contractes de caràcter assistencial.
 • Els habitatges arrendats en règim de lloguer social obligatori.

La llei tampoc s’aplica als contractes anteriors a la seva entrada en vigor. En cas de renovar-se, únicament se’ls aplicarà la nova llei si la renovació suposa l’ampliació de la durada del contracte o la modificació de la renda.

Hi ha alguns altres supòsits en què la normativa s’aplica de forma parcial, consultables aquí.

2. Quin preu aplico al meu contracte de lloguer?

El preu dels lloguers es regula a partir d’un índex de referència que marca la Generalitat, i que és consultable públicament aquí

Aquí trobareu el preu MÀXIM, i pot ser incrementat o rebaixat en un 5% en funció dels atributs de l’habitatge. L’increment del 5% només es podrà produir si l’habitatge compleix com a mínim tres d’aquestes característiques:

 1. Ascensor
 2. Aparcament
 3. Habitatge moblat
 4. Sistema de climatització
 5. Zones comunitàries (jardí, terrat, etc.)
 6. Piscina comunitària o equipaments anàlegs
 7. Servei de consergeria
 8. Vistes especials

Aquests atributs, en tot cas, hauran de constar al contracte i estar degudament acreditats.

S’ha de tenir en compte que si a l’habitatge s’hi lloguen habitacions amb contractes simultanis, la suma de les rendes de tots els contractes ha de complir la norma general que correspondria si fos un sol contracte.

3. Quines dades necessito per saber el preu màxim?

 • Adreça.
 • Estat del manteniment.
 • La superfície útil de l’habitatge. Si no la coneixes, pots fer la consulta a la cèdula d’habitabilitat que la pots demanar a la propietat o demanar una còpia a l’Agència de l’Habitatge
 • Any de construcció. Si no el tens, el pots consultar aquí
 • Certificat energètic. Si no el tens, el pots consultar aquí

4. Quins casos es poden denunciar?

 • Llogar un habitatge incomplint els criteris de determinació de les rendes que dicta aquesta llei.
 • Establir una renda que superi l’import màxim establert en un 20% o més.
 • Ometre al llogater que l’habitatge es troba subjecte al règim de contenció de rendes.
 • Ometre la informació relativa a l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, així com l’import de la renda del contracte d’arrendament anterior.
 • No fer constar l’índex i/o la renda de l’anterior contracte en la publicitat d’habitatges de lloguer.
 • No adjuntar al contracte o no facilitar la documentació sobre l’índex de preus i/o la informació sobre el contracte anterior, o bé falsejar aquesta informació.
 • Establir una renda que superi l’import màxim establert en menys d’un 20%.

5. Què puc fer si no compleixen amb la llei de Regulació de preus?

Pots adreçar-te a l’Oficina Municipal d’Habitatge i farem una primera atenció.

Pots denunciar a l’Agència Catalana de Consum.

Per a més informació