Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Editor de continguts

Calendari 2020 de cobrament de l'IBI en tres terminis

Pagament a terminis sense interessos de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana els dies 6 d’abril, 6 de juliol i 5 d’octubre de 2020

L’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana de l’exercici 2020, acollit a la opció de l’article 25 BIS de l’Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, es cobrarà en tres parts iguals, en tres terminis, els dies 6 d’abril, 6 de juliol i 5 d’octubre de 2020.

El calendari de pagament a terminis sense interessos de l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per a l'exercici 2020 s'ha publicat l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i en un diari dels de major difusió de la província.

FONAMENT

Articles 2.2, i 12.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Articles 62 i 102 de la Llei general tributària.
Articles 19 i 23 a 25 del Reglament general de recaptació.
Articles 11, 12 i 21 de l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.

Anunci aprovació dels padrons fiscals per a l'any 2020 - BOP 49 del dia 10-03-2020
Calendari de cobrament de tributs i preus públics 2020
Tornar