Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2023

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Supressió de la taxa pel servei de clavegueram i derogació de l’ordenança fiscal que la regula

El Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 10 d’octubre de 2022 també va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus amb els mateixos efectes. Sotmès l’expedient a informació pública es considera aprovada definitivament.

El Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 10 d’octubre de 2022, va aprovar provisionalment la proposta de supressió de la taxa pel servei de clavegueram i la derogació de l’Ordenança fiscal reguladora d’aquesta taxa amb efectes de l’1 de gener de 2023, o un cop entri en vigor la nova ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació del servei de manteniment de la xarxa de clavegueram i serveis accessoris, si aquesta fos anterior a 1 de gener de 2023, sempre i quan s’hagi produït la publicació definitiva d’aquest acord.

Si a l’1 de gener de 2023 la nova ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària (PPPNT) per la prestació del servei de manteniment de la xarxa de clavegueram i serveis accessoris, no ha entrat en vigor, o no es realitza el seu pressupost de fet, la supressió de la taxa pel servei de clavegueram, i la derogació de l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta taxa tindrà efectes quan es produeixi l’entrada en vigor i s’aplicarà quan es realitzi el pressupost de fet de l’esmentada PPPNT.

En el citat Ple de la corporació de data 10 d’octubre de 2022, també es va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus amb els mateixos efectes.

Sotmès l’expedient a informació pública durant el termini de 30 dies, de conformitat amb l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i no havent-se presentat cap al·legació durant aquest termini d’exposició, es considera aprovada definitivament l’esmentada proposta de supressió de la taxa pel servei de clavegueram i la derogació de l’Ordenança fiscal reguladora d’aquesta taxa, així com la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus amb els mateixos efectes, després d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que disposa l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu citat.

Modificació publicada al BOP núm. 241 del 20/12/22
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.