Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2022

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari presencial d’agost del 2022

El Ple va tenir lloc el dia 29 de juliol del 2022.

Ahir va tenir lloc de forma presencial la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’agost del 2022. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es van debatre al ple els set punts de la Comissió Informativa de Territori. 

El punt 5, per a l’aprovació definitiva del PMU d'Ordenació volumètrica i de façanes de l'edifici situat a la plaça Diputació 3 es va aprovar per unanimitat. El punt 6, sobre la municipalització del servei de sanejament d'aigües residuals i canvi de la forma de gestió dels serveis d'abastament i distribució d'aigua potable i sanejament d'aigües residuals, es va aprovar per 20 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, i regidor no adscrit), 6 abstencions (Guanyem Girona) i 1 en contra (Cs).

La portaveu de Ciutadans, Míriam Pujola, va argumentar el vot negatiu del seu grup respecte a la gestió de l’aigua "perquè és de gran rellevància, ja que implica tres municipis i, per això, creiem que no és just el procés que s’està duent a terme, ni amb els altres municipis ni amb la ciutadania. S’ha fet tot a darrera hora, sense coordinació i no ho podem validar”, va dir Pujola

En el cas del punt 7, per aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del Servei de sanejament del sistema de Girona, aquest punt també es va aprovar per 20 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, i regidor no adscrit), 6 abstencions (Guanyem Girona) i 1 en contra (Cs). Igual que el punt 8, per aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del Servei d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona, que es va aprovar amb els mateixos vots. Concretament, per 20 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, i regidor no adscrit), 6 abstencions (Guanyem Girona) i 1 en contra (Cs).

El punt 9 (Aprovació del conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Girona per el tractament de la fracció orgànica dels residus municipals de Girona a la planta de compostatge del CTR de l'Alt Empordà), es va per 26 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC, PSC, i regidor no adscrit) i 1 en contra (Cs).

La portaveu de Ciutadans, Miriam Pujola, va justificar el vot negatiu del seu grup per aquest punt i pel següent explicant que “els dos punts es porten de manera atropellada i amb la veritat vulnerada i per això hi votarem en contra”. Pujola va denunciar que “no s’han buscat vies de comunicació ni de negociació per aprovar aquests punts, a més que comporten una gran incertesa”.

El punt 10 (Aprovació del conveni de delegació de competències entre el Consorci per al condicionament i la gestió del complex de tractament de residus de Solius i l'Ajuntament de Girona per el tractament de la fracció orgànica dels residus municipals de Girona al centre de tractament de residus ubicat al paratge de Can Duran en els termes de Santa Cristina d'Aro i Llagostera), aquest punt es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC) i 8 en contra (PSC, Cs i regidor no adscrit).

En aquest cas, la portaveu del grup del PSC, Sílvia Paneque, va argumentar el vot negatiu del seu grup “com sempre hem fet” explicant que “a comarques gironines tenim un problema greu amb els abocadors amb tres sentències respecte al tema que s’han incomplert”. Paneque va afegir que “s’està actuant sense llicències ambientals” i que aquesta decisió comporta un cost econòmic i un gran impacte ambiental.

Finalment, l’últim punt d’aquesta comissió, el punt 11 (Aprovar la memòria justificativa; el reglament; el projecte d'establiment; els estatuts del servei públic d'aparcament a Girona i la forma de gestió directa a través de societat mercantil municipal del servei públic d'aparcament dels dos aparcaments ubicats al carrer d'Emili Grahit i a les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana), el punt es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, Cs i regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona).

A continuació, es van debatre els diversos punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. El primer punt de la Comissió es va aprovar per unanimitat. És el cas del punt 12 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -reforma d'envà pluvial en façana posterior i lateral de l'edifici plurifamiliar cr St.Joan Baptista la Salle 10-).

Quant al punt 13 (Aprovació inicial de la modificació pressupostària del pressupost de despeses 2022 referent al crèdit extraordinari amb càrrec al RTDG 2021 per l'adquisició de les accions del soci privat de CEGISA), aquest es va aprovar per 20 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, i regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs). El punt 14 (Aprovació inicial de la modificació de crèdit al pressupost de despeses 2022 amb un crèdit extraordinari per l'adquisició d'accions CATSA) es va aprovar per 26 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC, PSC, i regidor no adscrit) i 1 en contra (Cs). El punt 15 (Modificacions de prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, formalitzats amb l'empresa LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENT SL, amb NIF B61399408), es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, Cs i regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona). 

Finalment, tant el punt 16 (Modificació de la plantilla de l'exercici 2022 aprovada per acord de Ple de data 25 d'octubre de 2021 i modificada per acord de Ple de data 09 de maig de 2022), com el punt 17 (Modificació del pressupost 2022 en la modalitat de crèdit extraordinari per despeses de capítol 1 Gratificacions per serveis extraordinaris), com el darrer punt, el punt 18 (Modificació de crèdit al pressupost de despeses 2022 per finançar els costos de l'adquisició de materials i complements informàtics no previstos inicialment destinat a diferents àrees i serveis municipals), tots tres punts es van aprovar per 20 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC, i regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs).

Per acabar, es va portar a votació una proposta urgent per desestimar íntegrament el recurs de reposició i ratificar íntegrament l'acord plenari de 13.06.22 relatiu a la desestimació de les al·legacions sobre l'aprovació definitiva de la liquidació del contracte de la concessió dels aparcaments de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i carrer Emili. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

Abans de passar a altres qüestions, es van debatre les cinc mocions que anaven al Ple, dues de les quals eren mocions ciutadanes. 

La primera era una moció presentada per l'Associació Naturalistes de Girona en representació de la Plataforma Girona pel Clima per tal d'incorporar el crim d'ecocidi en el Tribunal Penal Internacional. Aquesta moció, que va presentar la membre de l’Associació de naturalistes de Girona Anna Corts, es va aprovar per 13 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, i regidor no adscrit)  i 14 abstencions (JuntsxCat, ERC, i Cs). La segona, de l'entitat Coordinadora d'ONG Soldàries de comarques gironines de rebuig als assassinats de persones migrants a Melilla, aquesta moció la va presentar el vicepresident de l’entitat, Lluís Puigdemont, i es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC), 7 abstencions (PSC i regidor no adscrit) i 1 en contra (Cs).

Les altres eren de grups municipals. La tercera la va presentar el grup municipal del PSC i la va defensar el regidor Jordi Calvet. Aquesta moció, per augmentar la seguretat de proximitat es va aprovar per 8 vots a favor (PSC, Cs i regidor no adscrit), 13 abstencions (JuntsxCat i ERC) i 6 en contra (Guanyem Girona).

La quarta moció, en aquest cas presentada pel grup municipal Guanyem Girona per a la creació d'una xarxa de refugis climàtics a Girona i la construcció d'una nova piscina municipal d'estiu, la va defensar la regidora Laia Pèlach i es va aprovar per 13 vots a favor (Guanyem Girona, PSC i regidor no adscrit) i 14 abstencions (JuntsxCat, ERC i Cs). 

La cinquena i última moció, per a la redacció d'un Pla municipal integral contra la violència a les persones grans, la va presentar el grup de Ciutadans i la va defensar la portaveu del grup, Miriam Pujola. Aquesta moció, que es va aprovar, va comptar amb 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, regidor no adscrit i Cs) i 13 abstencions (JuntsxCat i ERC). 

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo.
 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.