Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2022

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la plusvàlua per a l'any 2022

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 14 de febrer de 2022, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a l’any 2022.

Després de sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 30 dies, de conformitat amb l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i no havent-se presentat cap al·legació durant aquest termini d’exposició, s'ha considera aprovada definitivament l’esmentada modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a l’any 2022.

Nou text de l'ordenança
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.