Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2022

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Ple municipal ordinari virtual de desembre del 2021

El Ple va tenir lloc el dia 20 de desembre del 2021.

El dilluns 20 de desembre va tenir lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de desembre del 2021 en format virtual. El ple es transmet en directe a través del web municipal. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat i sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la regió sanitària de Girona. Tot seguit es van aprovar les resolucions judicials i administratives a donar compte al Ple, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc es van debatre tres punts de la Comissió Informativa d’Alcaldia. Per unanimitat es va aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal de Girona. 

Amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i els dos regidors no adscrits) i 6 en contra (Guanyem Girona) es va aprovar l’atorgament de guardons amb motiu de la Diada de la Policia Municipal de Girona. El portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, va argumentar el vot en contra de la seva formació. “Ens alegra celebrar que la Policia Municipal fa una feina que podem reconèixer com a bona i efectiva. Però, no compartim l’enfocament de les medalles. Hi ha molts treballadors municipals que poden haver fet aquestes accions que es premien o d’altres de lloables, com socórrer una persona que s’ha desmaiat al carrer, que ens agradaria que tinguessin el mateix tipus de consideració, sinó és una profunda desigualtat”.

Amb 14 vots a favor (JxCat, ERC i el regidor no adscrit) i 13 abstencions (Guanyem Girona, PSC i la regidora no adscrita) es va aprovar estimar parcialment les al·legacions presentades a les bases generals reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a programes i activitats de promoció de la salut adreçats a la ciutadania de Girona.

Tot seguit, es va passar als punts de la Comissió Informativa de Territori. Per unanimitat es va aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 77 per a l'ajust puntual de les alineacions de diversos carrers consolidats i de forma definitiva la modificació puntual del PPU Mas Masó a la zona de volumetria vinculant.

Dins aquest paquet també es va aprovar per majoria absoluta amb 14 vots a favor (JxCat, ERC i la regidora no adscrita) i 13 abstencions (Guanyem Girona, PSC i el regidor no adscrit) el conveni per a la delegació de competències entre l'Ajuntament de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació del servei d'explotació de la deixalleria comarcal de Sarrià de Ter i les deixalleries mòbils de Girona. 

La convalidació de l'omissió de la funció interventora, aprovació de la continuïtat de l'expedient, aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit a favor del Consell Comarcal del Gironès pel cost de la prestació, fora de conveni, del servei de deixalleria comarcal de Sarrià de Ter i les dues deixalleries mòbils de la ciutat de Girona de març a desembre de 2021 també es va aprovar. En aquest cas amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i els regidors no adscrits) i 6 abstencions (Guanyem Girona). 

El Ple també va aprovar per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i els regidors no adscrits) i 6 en contra (Guanyem Girona) definitivament l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del Servei de transport col·lectiu urbà i Servei de transport públic amb bicicleta. La regidora Laia Pèlach va defensar el vot negatiu del seu partit: “Els preus que aprovem avui són un dels preus més elevats de tot l’Estat. Això se li ha de sumar que amb aquestes ordenances no estem resolent moltes de les demandes que ha fet la ciutadania en relació amb el transport públic. A més a més, creiem que tot això no va encaminat a una aposta que és absolutament necessària per fer sostenible aquest servei que és el fet d’intentar augmentar el nombre d’usuaris. Per augmentar el nombre d’usuaris el que hem de fer és posar facilitats, augmentar freqüències i línies, i disminuir preus”.

Dins la Comissió Informativa de Drets de les Persones es van aprovar els punts 13, 14 i 15. El primer feia referència a les Bases reguladores del programa de suport a la creació de La Marfà - Centre de Creació Musical; punt que es va aprovar amb 20 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, ERC i el regidor no adscrit) i 7 abstencions (PSC i regidora no adscrita). 

El segon, que es va aprovar amb 21 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, ERC i els regidors no adscrits) i 6 abstencions (PSC), corresponia a les bases reguladores de la Beca Joaquim Franch. I el tercer, aprovat amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i els regidors no adscrits) i 6 abstencions (Guanyem Girona), era el reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions a favor de l'Escola de Música del Gironès corresponent al cost de la prestació del servei d'educació musical a alumnes de la ciutat de Girona durant el període comprès entre els cursos 2012-2013 i 2020-2021 (inclosos), per evitar l'enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 

Per últim, es van passar als punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. El punt 16 (declarar obra d'especial interès o utilitat municipal la rehabilitació de l'edifici situat al carrer Bonastruc de Porta 21) i 17 (declarar d'obra d'especial interès o utilitat municipal l’apuntalament d'un arc al claustre de Sant Domènec) es van aprovar per unanimitat.

Per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i els regidors no adscrits) i 6 abstencions (Guanyem Girona) es va aprovar el punt 18 (la resolució del recurs d'alçada presentat en data 22 de setembre del 2021 per Can Cet Centre d'inserció sociolaboral SL, en relació a amb l'acta de la mesa de contractació de 30 d'agost del 2021) i el punt 19 (l’adjudicació del servei de neteja de mercats). 

Finalment, es va passar a l’última proposta del Ple ordinari del mes de desembre. Per majoria absoluta amb 26 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 1 abstenció (regidora no adscrita) es va aprovar l'expedient per la transmissió i constitució del dret de superfície sobre el solar municipal, situat al carrer Agudes núm. 72-74 i propietat de l'Ajuntament de Girona. 

Tot seguit, el Ple va tractar tres propostes urgents. A través del vot de qualitat de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i amb 13 vots a favor (JxCat i ERC), 1 abstenció (regidor no adscrit) i 13 vots en contra (Guanyem Girona, PSC i regidora no adscrita) es va donar llum verda definitiva a les modificacions de les ordenances fiscals per l’exercici 2022. 

Una altra de les propostes urgents va ser la modificació de l’acord de plenari adoptat el 9 de juliol de 2019 en el sentit d’afegir en el punt primer allà on posa “grups municipals” posar-hi “grups municipals o autoritats”. El punt va ser aprovat per majoria absoluta amb 20 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i regidora no adscrita). 

I, per últim, es va aprovar modificar els apartats del punt quart de l'acord plenari pres en sessió plenària extraordinària de data 9 de juliol de 2019 en el que s'aprovaven el règim de dedicació i retribucions dels regidors i regidores de la Corporació modificat per resolució de l'alcaldia el 29 de març de 2021. El punt va ser aprovar amb 20 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit), 6 abstencions (Guanyem Girona) i 1 vot en contra (regidora no adscrita).

Per acabar es van debatre les tres mocions que anaven al Ple, totes elles presentades pels grups municipals. La primera, recuperar els premis Athenea i la distinció a la Ciutadania a la ciutat de Girona, la va presentar la regidora del PSC Mònica Ferrer i es va aprovar amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i els regidors no adscrits) i 6 en contra (Guanyem Girona). 

La segona moció, que va presentar la regidora Dolors Serra de Guanyem Girona, relativa a una proposta de programa d'habitatge compartit per a la gent gran, va ser aprovada per unanimitat. 

Pel que fa a la tercera moció, la va presentar la regidora no adscrita Míriam Pujola, per adaptar els parcs infantils de la ciutat a través de nous criteris de disseny accessibles i sense exclusió. Aquesta també va ser aprovada per unanimitat. 

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. 

Ordre del dia
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.