Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2021

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual de juliol del 2021

El Ple va tenir lloc el dia 12 de juliol del 2021.

Ahir va tenir lloc de forma telemàtica a través de Zoom la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes de juliol del 2021. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat, i dades sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la regió sanitària de Girona. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es va debatre al ple l’únic punt de la Comissió Informativa d’Alcaldia. El punt 5 (Aprovar les bases generals reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva per a programes i activitats que promocionin la salut de la ciutadania de Girona) es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs)  i 12 abstencions (Guanyem Girona i PSC).

El punt següent, de la Comissió Informativa de de Territori, va ser el punt 6 (Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del Servei de transport col·lectiu urbà i Servei de transport públic amb bicicleta), que es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, ERC, PSC i Cs) i 6 en contra (Guanyem Girona). 

La regidora de Guanyem Girona Laia Pèlach va ser qui va argumentar el vot negatiu del seu grup. Pèlach va explicar que estaven d’acord amb els preus i condicions del servei de la Girocleta “tot i que es podria aprofitar per fer un curs de circulació amb Girocleta o parades prop dels instituts”, però que, en canvi consideraven que el preu del bus “segueix tenint una de les tarifes més cares de l’estat i que no incentiven el transport públic”. Respecte la gratuïtat de l’acompanyament a escolars, Pèlach va dir que creien que “era una mesura adient però molt limitada, que no resol algunes peticions importants de les escoles de la ciutat”.

Seguidament es van debatre els tres punts corresponents a la Comissió Informativa de Drets de les Persones. El punt 7, sobre l’aprovació de les bases reguladores de les subvencions en matèria esportiva, es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 12 abstencions (Guanyem Girona i PSC), mentre que el punt 8, sobre l’aprovació definitiva de les bases de la Beca Josep Pallach, ho va fer per 21 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC i Cs) i 6 abstencions (PSC). El punt 9 en canvi, relatiu a l’aprovació de les bases per a la convocatòria de beques ajudes d'allotjament a les residències de Girona i Barcelona de l'empresa Siresa Campus S.L. pel curs acadèmic 2021-2022 va acumular vots en contra, i es va aprovar per 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC), 8 abstencions (Guanyem Girona i Cs) i 6 en contra (PSC). 

El regidor del grup municipal del PSC Joaquim Ruhí ho va argumentar dient que “ja fa 10 anys que votem que no, ja que aquestes beques queden sempre desertes, perquè la proposta no arriba a l’alumnat”. 

En l’àmbit de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior es van dur al ple sis punts. El punt 10 (declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal –rehabilitació de les façanes de l'edifici situat al carrer Ultònia 8-), el punt 13 (Aprovar la denominació d'espais públics) i el punt 15 (Adhesió al Conveni subscrit entre l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les Entitats Locals) es van aprovar per unanimitat. El punt 11 (Proposta d'aplicació d'un sistema de complement de productivitat per al personal de l'Oficina D'assistència en matèria de registre de l'Ajuntament de Girona per a l'any 2021) va quedar sobre la taula, i els punts 12 (Pròrroga del contracte del subministrament d'un sistema informàtic per a la gestió tributària i recaptació, formalitzat amb l'empresa GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, SAU, pel termini d'un any a partir del 27 de juliol del 2021) i 14 (Modificació de la plantilla de l'exercici 2020 aprovada per acord de Ple de data 20 de desembre de 2019 i modificada per acords de Ple de data 10 de febrer de 2020, 27 de juliol de 2020, 13 d'octubre de 2020, 14 de desembre de 2020, 8 de març de 2021 i 12 de juliol de 2021) es van aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 abstencions (Guanyem Girona).

Finalment, en el marc de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica es va debatre el darrer punt de les propostes de l’ordre del dia, el punt 16 (Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts a la contractació Girona Actua, en règim de concurrència competitiva). En aquest cas, el punt es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC i Cs) i 6 abstencions (PSC).

Abans de passar a altres qüestions, es van debatre les tres mocions que anaven al Ple, i que es van aprovar per unanimitat. La primera era una moció ciutadana, presentada per l'Associació Feminista Dones Republicanes Girona i el Servei de suport al dol de Girona, per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal, i la van defensar les representants de Dones Republicanes Girona Tània Ribas i Maria Sàbat, i la representant de Bressols Yolanda Sevillano.

Les altres dues van ser presentades pels grups municipals. La segona, (per la creació d'un sistema municipal d'autoproducció d'energies renovables), la va presentar el grup municipal de Guanyem Girona i la va defensar la regidora del grup Laia Pèlach. La tercera (per destinar més recursos al desenvolupament d'una estratègia d'atenció integral a les persones sense llar a la ciutat de Girona), la va presentar el grup municipal del PSC i la va defensar el regidor del grup Joaquim Ruhí. 

Totes tres mocions es van aprovar per unanimitat.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.