Header: Notícies

Notícies i comunicats

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2020

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Error while invoking the "journal-article" JSP custom tag; see cause exception

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @liferay_journal["journal-article"] a... [in template "20116#20160#127566" at line 5, column 5]
----
1<#assign path_actual = themeDisplay.getPortalURL() + themeDisplay.getURLCurrent()?keep_before_last("?")> 
2 
3<#if request.getParameter("id")??> 
4<#-- CAL MOSTRAR FITXA ----------> 
5  <@liferay_journal["journal-article"] 
6        articleId=request.getParameter("id") 
7        ddmTemplateKey="127560" 
8        groupId=themeDisplay.getScopeGroupId() 
9  />  
10  <a class="btn" href="${currentURL}" role="button" title="Tornar">Tornar</a> 
11  <script> 
12  $(document).ready(function() { 
13		$(".taglib-page-iterator").hide(); 
14	}); 
15  </script> 
16<#else> 
17 
18<#-- CAL MOSTRAR LLISTAT --------> 
19<#if path_actual?keep_after_last("/") == "noticies"> 
20  <#assign url_noticies = path_actual> 
21<#else> 
22  <#assign url_noticies = path_actual + "/noticies"> 
23</#if> 
24  <h2>Notícies</h2> 
25  <#if entries?has_content> 
26  	<#list entries as curEntry> 
27  	  <#if curEntry.getAssetRenderer().getAssetObject()??> 
28      	<#if curEntry.getAssetRenderer().getAssetObject()!= ""> 
29      		<#assign assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() /> 
30      		<#--EL SEGÜENT PER PODER EDITAR EL CONTINGUT WEB--> 
31      	  <#assign 
32            entry = entry 
33            assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
34            entryTitle = htmlUtil.escape(assetRenderer.getTitle(locale)) 
35            viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, assetRenderer, entry, !stringUtil.equals(assetLinkBehavior, "showFullContent"))/> 
36        	<@getEditIcon /> 
37        	<#--FI EDICIÓ--> 
38        	<a href="${url_noticies}?id=${journalArticle.getArticleId()}" style="cursor:pointer"> 
39            <@liferay_journal["journal-article"] 
40              articleId=journalArticle.getArticleId() 
41              ddmTemplateKey="127556" 
42              groupId=journalArticle.getGroupId() 
43              />  
44        	</a> 
45        </#if> 
46      </#if> 
47    </#list> 
48  	<#if path_actual?keep_after_last("/") != "noticies"> 
49  	  <div class="ageliferay_mes_info"> 
50  	    <a href="${url_noticies}">Totes les notícies</a> 
51  	  </div> 
52  	</#if> 
53  </#if> 
54</#if> 
55<div style="clear: both;"></div> 
56 
57<#-- MACRO PER MOSTRAR BOTÓ EDICIÓ CONTINGUT WEB --> 
58<#macro getEditIcon> 
59  <#if assetRenderer.hasEditPermission(themeDisplay.getPermissionChecker())> 
60    <#assign redirectURL = renderResponse.createRenderURL() /> 
61 
62    ${redirectURL.setParameter("mvcPath", "/add_asset_redirect.jsp")} 
63    ${redirectURL.setWindowState("pop_up")} 
64 
65    <#assign editPortletURL = assetRenderer.getURLEdit(renderRequest, renderResponse, windowStateFactory.getWindowState("pop_up"), redirectURL)!"" /> 
66 
67    <#if validator.isNotNull(editPortletURL)> 
68      <#assign title = languageUtil.format(locale, "EDITAR NOTÍCIA «"+entryTitle+"»", entryTitle, false) /> 
69 
70      <@liferay_ui["icon"] 
71        cssClass="icon-monospaced visible-interaction" 
72        icon="pencil" 
73        markupView="lexicon" 
74        message=title 
75        url="javascript:Liferay.Util.openWindow({id:'" + renderResponse.getNamespace() + "editAsset', title: '" + title + "', uri:'" + htmlUtil.escapeURL(editPortletURL.toString()) + "'});" 
76      /> 
77    </#if> 
78  </#if> 
79</#macro> 
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.