Header: Notícies

Notícies i comunicats

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2020

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual de setembre del 2020

El Ple va tenir lloc el dia 14 de setembre del 2020

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes de setembre del 2020. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Abans que res, l’alcaldessa va actualitzar les darreres informacions sobre el COVID-19 a la ciutat. Concretament, va explicar la decisió per part del Departament de Salut d’aplicar mesures addicionals per evitar el contagi del COVID-19 a Girona i a Salt. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc es va debatre el punt 4 dins de la Comissió Informativa de Territori, sobre el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Gironès per a la contractació, coordinació i elaboració del l'inventari de camins d'ús públic i de titularitat municipal de Girona. Aquest punt es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC), 2 abstencions (Cs) i 6 en contra (PSC).

El regidor del PSC Juan Antonio Balbín va explicar el vot negatiu del seu grup dient que “mai fins ara s’havien cedit aquest tipus de competències de l’Ajuntament a una altra institució, i menys de matèries troncals com aquesta, que té a veure amb urbanisme i obres”. També va explicar que l’Ajuntament ja hauria de tenir un catàleg de camins, i que hi ha altres mitjans per realitzar aquestes tasques sense delegar competències. 

I en segon lloc, en el marc de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior, es van debatre la resta de punts, del 5 al 13. Els punts 5 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (obres de finalització de la reforma interior de dos habitatges "Casa Agullana", situats a la pujada St Domènec 3), 6 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal (rehabilitació d’una volta de la Facultat d'Educació i Psicologia, plaça Sant Domènec 9), 7 (Aplicació superàvit exercici 2019 segons RDL 23/2020), 9 (Deixar sense efecte l'acord plenari de de 10 de febrer de 1998 referent al dret de superfície establert a favor de Transports Municipals del Gironès SA NIFA17207333 en el terreny propietat de l'Ajuntament de Girona situat al carrer Can Pau Birol 25-29, finca registral núm. 4085 del Registre de la Propietat núm. 1 corresponent a la parcel·la cadastral amb referència 3961101DG8436B de Girona i de 5335m2 de superfície per cobrir les necessitats derivades de la prestació dels serveis públics que té encomanats de transports col·lectiu urbà, així com la retirada, dipòsit, custòdia, tractament i gestió de vehicles abandonats a les vies públiques, segons informe-proposta de 28 de febrer de 2018 de l'enginyer i de la Cap d'Àrea del Servei de Mobilitat de l'Ajuntament de Girona) i 10 (Modificació bases per a la regulació de les dotacions als grups municipals) es van aprovar per unanimitat.

Pel que fa al punt 8 (Declarar complert el requeriment efectuat a la societat "Saba Aparcamientos S.A.", amb C.I.F. A-08197931, perquè, en el termini de quinze dies des que li sigui notificada la present resolució i amb la seva titularitat, constitueixi i actualitzi la garantia definitiva de la concessió administrativa per la construcció i ulterior explotació d'un aparcament soterrani per a vehicles a la cruïlla dels carrers Berenguer Carnicer i Dr. Vicens Vives de Girona de la qual és titular, per un import de 91.369,03 € -NORANTA-UN MIL TRES-CENTS SEIXANTA NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS- tal com es deriva de l'aval bancari dipositat a la tresoreria municipal el 7 d'agost de 2020.), aquest punt es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 abstencions (Guanyem Girona). 

En el cas del punt 11, que feia referència a la modificació de les bases d'execució del pressupost en matèria de gestió de la despesa, aquest punt es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs), 6 abstencions (Guanyem Girona) i 6 en contra (PSC).

El vot negatiu del grup del PSC el va explicar la regidora Bea Esporrín, que va exposar que el punt els generava “dubtes de fons i forma”. “Quant a la forma, aquest punt es refereix a decrets de l’Alcaldia ja obsolets. A més, ens sembla estrany que es proposin aquestes modificacions a aquestes altures de l’any. Quant al fons, creiem que la simplificació de la despesa pot dur a la discrecionalitat”.

Els mateixos resultats va obtenir el punt 12 (Modificació bases execució pressupost 2020 en relació als pagaments a justificar), que es va aprovar igualment per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs), 6 abstencions (Guanyem Girona) i 6 en contra (PSC). 

En aquest cas, també la regidora del PSC Bea Esporrín va explicar el vot del seu grup argumentant que les circumstàncies en què es van plantejar d’alarma pel COVID-19, segons va dir la regidora, ja no existeixen: “Sembla que aprofitant la pandèmia el govern vulgui aprovar un canvi que permeti despeses àgils. Votarem en contra perquè el punt podria portar a l’opacitat”.

Finalment, el punt 13, sobre l’aprovació del Reglament de Teletreball, es va aprovar per 25 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC) i 2 abstencions (Cs).

Per acabar es van debatre les cinc mocions que anaven al Ple. Primer, aquelles presentades per les entitats ciutadanes. En aquest sentit hi va haver una primera i única moció, presentada per l'entitat Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat per una única sanitat pública 100%. La moció la va defensar la representant de l’entitat Anna Alcalà i es va aprovar per 12 vots a favor (Guanyem Girona i PSC) i 15 abstencions (JuntsxCat, ERC i Cs).

La resta de mocions provenien dels grups municipals. La segona (per a la transformació i modernització del carrer del Carme) la va presentar el grup municipal del PSC i la va defensar la seva portaveu, Sílvia Paneque. Aquesta moció es va aprovar per 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC i Cs) i 13 abstencions (JuntsxCat i ERC).

Pel que fa a la tercera moció, que va presentar el grup el grup de Cs per “la elaboración de un plan municipal en contra de la okupación ilegal de viviendas”, es va desestimar per 6 vots en contra (Guanyem Girona), 19 abstencions (JuntsxCat, PSC i ERC)  i 2 a favor (Cs). La moció la va defensar el portaveu del grup, Daniel Pamplona.

La quarta moció, per condemnar la fugida del Rei Espanyol emerit Joan Carles I de Borbó, la van presentar els grups municipals de Guanyem Girona, JuntsxCat i Esquerra Girona i la van defensar conjuntament els portaveus dels grups, Lluís Martí, Lluc Salellas i Quim Ayats, respectivament. La moció es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC) i 8 abstencions (PSC i Cs).

La cinquena i última moció la va presentar el grup municipal de Guanyem Girona per la creació del Servei Municipal de Mediació en matèria de lloguer, la va defensar la regidora del grup Cristina Andreu, i es va aprovar per 12 vots a favor (Guanyem Girona i PSC)  i 15 abstencions (JuntsxCat, ERC i Cs).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo.
 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.