Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Recollida de suggeriments pel nou plec tècnic de neteja viària | Neteja i Residus

Recollida de suggeriments pel nou plec tècnic de neteja viària, recollida de residus i servei de deixalleria

La neteja viària, recollida de residus i gestió de les deixalleries són serveis urbans competència dels municipis, els quals per les seves dimensions i afectació als ciutadans i al medi ambient, fa que siguin de gran importància.

Al municipi de Girona aquests serveis es presten per part de l’empresa mixta Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA. (empresa coneguda amb el nom de Girona+Neta).

Actualment, i donada la finalització de l’actual contracte amb Girona+Neta, s’està en fase de redacció i valoració dels serveis del nou plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la prestació dels serveis de neteja viària, recollida de residus i deixalleries de Girona per als pròxims anys.

Processos de recollida de suggeriments

Per tal que els ciutadans i les associacions de veïns pugueu prendre part en el procés d’elaboració del nou plec, realitzant aportacions o comentaris, es realitzaran els següents processos de recollida de suggeriments:

  1. Participació en grau embrutiment i zonificació dels barris de la ciutat: estudi previ per definir el grau d’embrutiment i zonificació assignada a cada barri, així com la freqüència dels serveis de neteja viària bàsica.
  2. Participació en recollida de residus: models de recollida de residus domiciliaris i comercials assignats a cadascun dels barris.
  3. Participació en el control de la qualitat de la neteja: documents per al control de la qualitat de la neteja de la via pública posteriorment al pas dels serveis.

2n Procés participatiu sobre el grau d'embrutiment | Neteja i Residus

2a Recollida de suggeriments - Model de recollida de residus

Fins al 9 de març de 2021

La prestació del servei de recollida selectiva, transport i tractament dels residus municipals és important per preservar el medi ambient i garantir la salubritat dels espais públics i la salut de les persones. 

Actualment, el model de recollida selectiva més estès al municipi és en contenidors oberts en superfície. 

El percentatge de recollida selectiva ha mostrat una tendència creixent al llarg dels darrers anys, assolint aproximadament el 51% per a l’any 2019. Tot i ser uns bons resultats, amb el model de recollida actual no s’arriba a assolir els objectius de reutilització i reciclatge fixats per les normatives europees per als propers anys (55 % per l’any 2025, 60 % per l’any 2030 i 65 % per l’any 2035), és per això, que ens cal replantejar el model de recollida actual.

Estudi sobre el model de recollida de residus òptim al municipi de Girona | Neteja i Residus

Estudi sobre el model de recollida de residus òptim al municipi de Girona

Per tal de definir el model de recollida de residus òptim, el qual s’adapti a la realitat demogràfica i urbanística de cadascun dels barris, s’ha realitzat un estudi de diverses variables. Si voleu consultar l’estudi realitzat i el model de recollida de residus assignat a cadascun dels barris, teniu a la vostra disposició els següents documents: