Header: Jornades Lluís Maria de Puig Olivé

Jornades Lluís Maria de Puig Olivé

Ruta de navegació

Beca Girona Premi d'Europa 2021

Beca Girona Premi d'Europa 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

El termini per a la presentació d’aquesta documentació finalitzarà el 31 de maig de 2022.

Resolució

Mitjà de notificació o publicació de la resolució

La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler d’anuncis municipals assortint els mateixos efectes que la notificació individual. 

Contra aquesta resolució es podrà presentar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seva publicació, sens perjudici que, si es considera convenient, s’interposin altres recursos que es creguin més oportuns.

Acceptació de la beca

Una vegada comunicada la concessió de la Beca, caldrà l’acceptació expressa per part del beneficiari de la beca dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució, mitjançant l’imprès normalitzat que es trobarà a la web de l’Ajuntament de Girona.

Tràmit d'acceptació
Resolució 2021
Resolució 2020
Resolució 2019
Resolució 2018
Resolució 2017