Header: Jornades Lluís Maria de Puig Olivé

Jornades Lluís Maria de Puig Olivé

Ruta de navegació

Beca Girona Premi d'Europa 2021

Beca Girona Premi d'Europa 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

La  Junta  de  Govern  Local  en  sessió  de 27  de  novembre  de  2020 va  aprovar  les  bases  generals reguladores de la beca Girona Premi d’Europa, que se sotmeten a  informació  pública  pel  termini  de 20 dies a l’efecte que puguin haver-hi al·legacions amb la previsió de que si no se’n presenten les bases es consideraran aprovades definitivamen.

Bases i convocatòria

Objecte

L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea amb la voluntat de:

  1. Fomentar el coneixement de la realitat europea entre la joventut gironina.
  2. Fomentar la formació dels joves en l’enfortiment de la democràcia local com a base per afrontar els reptes de futur en l’assoliment dels ideals d’igualtat, tolerància, respecte i pau, així com promoure el pensament crític.
  3. Promoure el compromís dels joves gironins amb Europa.
  4. Incentivar la producció de materials educatius orientats al coneixement d’Europa.
  5. Treballar els valors de les llibertats democràtiques, defensa dels drets humans i cultura de la pau.
  6. Motivar el treball en equip.

La convocatòria estarà oberta a totes les temàtiques que tinguin aquests objectius i podrà establir les prioritats específiques que es considerin apropiades.

Destinataris

Els destinataris d’aquesta beca són els centres educatius de la ciutat de Girona que imparteixen l’educació secundària obligatòria (ESO). 

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 237 del 10-12-2020