Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Ruta de navegació

A qui ens adrecem | Girona Emprèn

A qui ens adrecem

Girona Emprèn té vocació de servei per a:

  • Totes les persones emprenedores de la ciutat que tenen una idea de negoci o bé han detectat una oportunitat empresarial i, per tant, estan disposades a arriscar-se i treballar per compte propi i motivades a portar a terme les seves pròpies idees, fer coses, crear.
  • Persones que volen tirar endavant un projecte d'autoocupació com alternativa a situacions d'atur o a d'incertesa laboral1.
  • Persones que estan afiliades al règim especial de treballadors autònoms.
  • Persones que es troben al capdavant de la seva petita i mitjana empresa, amb menys de 3 anys d'antiguitat, i cerquen informació i/o orientació per a la millora de la situació de la seva empresa.

AVÍS IMPORNTANT:

Totes les persones que volen accedir a qualsevol dels serveis que ofereix Girona Emprèn hauran d’omplir prèviament el formulari d’inscripció a la xarxa Catalunya Emprèn. Igualment, hauran de presentar el DNI o NIE vigent (o en el seu defecte el resguard de renovació).

Les persones en situació d’atur que vulguin accedir a Girona Emprèn, hauran de presentar el DARDO, certificació emesa per el Servei d’Ocupació de Catalunya que certifica el registre a l’atur.

Serà requisit imprescindible la presentació d’aquest document acreditatiu per a tota persona que accedeixi al servei, ja sigui per primera vegada o que s’hagi inscrit amb anterioritat. La presentació d’aquesta documentació es farà en qualsevol de les activitats que ofereix el servei: assessoraments individualitzats, sessions d’informació i orientació, o bé formacions.

Girona Emprèn no podrà admetre a cap persona que vulgui accedir al servei sense la presentació de la documentació requerida.