Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Ruta de navegació

Premi d'emprenedoria de l'FP | Girona Emprèn

Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

Convocatòria 2019 tancada

El Premi d’Emprenedoria de l'FP de la ciutat de Girona té per finalitat reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives d’emprenedoria empresarial a la ciutat.

Aquest premi és una iniciativa de la Taula d'Empresa, Indústria i Ocupació de l’Agència de Promoció Econòmica en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, que pretén fomentar els valors de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i impulsar la generació d’idees que contribueixin a respondre a les necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o serveis per al desenvolupament socioeconòmic del territori.

Categories

S’estableixen tres categories:

  1. Millor projecte d’emprenedoria, per seleccionar la millor idea i més viable.
  2. Millor projecte col·laboratiu, per seleccionar el millor projecte col·laboratiu entre estudiants de diferents especialitats formatives.
  3. Millor projecte d’impacte social, per seleccionar el projecte amb major impacte social.

Requisits

Poden participar en aquest premi, mitjançant la presentació d’un pla d’empresa en què constin els membres promotors i el centre de formació professional, les persones següents:

  • L’alumnat matriculat el curs actual en cicles formatius de grau mitjà i/o grau superior dels centres de formació professional de Girona.
  • L’alumnat matriculat en els programes de formació i inserció (PFI) i formació professional bàsica en centres de la ciutat de Girona.

Els projectes han de ser tutoritzats des dels centres educatius corresponents.

Import

L’import del premi atorgat és de 1.500 € - 500 € per a cadascuna de les categories premiades—, que s’atorgarà al centre de formació professional de l'equip guanyador, per tal que s’inverteixi en iniciatives o recursos d’impuls de l’emprenedoria en els departaments o àrees d’emprenedoria dels centres educatius.

Presentació de sol·licituds i documentació

El període de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació en el BOP de la convocatòria i fins el 14 de juny de 2019.

L'alumnat interessat a participar-hi ha de presentar instància a través del seu centre de formació al registre electrònic de l'Ajuntament de Girona, i adjuntar el pla d’empresa.

El centre haurà de presentar tantes sol·licituds com projectes presentin al premi.

Un cop finalitzat el període de sol·licitud, si l'òrgan competent observa alguna deficiència podrà requerir les persones sol·licitants perquè en el termini de 10 dies hàbils les esmeni, en cas contrari s'entendrà per desistida la sol·licitud presentada.