Header: L'Estació Espai Jove

L'Estació Espai Jove

Xarxes: Joventut

Xarxes: L'Estació Espai Jove

Ruta de navegació

Programa referent d’ocupació juvenil de Girona | L'Estació Espai Jove

Programa referent d’ocupació juvenil de Girona

Pendent de convocatòria del Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil. 


L’objectiu principal és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. Per una banda, oferint el servei d’informació, orientació i acompanyament, i per l’altra treballant en xarxa i de manera transversal amb agents d'Ensenyament, Salut, Oficines de treball, Oficines de joventut i Serveis Socials, per tal d'oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove.

A qui va adreçat?

Persones joves d’entre 16 i 29 anys

On puc demanar cita?

De dilluns a divendres al Servei Municipal d'Ocupació (972 249 360)
A/e: arnau.raya@ajgirona.cat

Bases reguladores de la subvenció

Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació juvenil.

Garantia Juvenil | L'Estació Espai Jove

Garantia juvenil

Què és 

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s'emmarca en l'estratègia d'Emprenedoria Jove aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. L’objectiu és que els joves puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar aturats.

Qui pot ser beneficiari/ària

Els joves que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat/da a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE (sense frase)

  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal