Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions per participar en curses solidàries. Trailwalker Girona i Oncotrail 2020

Subvencions per participar en curses solidàries. Trailwalker Girona i Oncotrail 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu és promoure, potenciar i diversificar la pràctica esportiva en la ciutat i de participar en curses solidàries com la Trailwalker Girona o l’Oncotrail.

La Trailwalker s'ha anul·lat per part de l’entitat organitzadora amb motiu de la COVID-19. Havia de tenir lloc el 16 i 17 de maig de 2020.

Termini de presentació de sol·licituds per l'Oncotrail: 15 de juliol de 2020

Sol·licitud

Terminis

La Trailwalker 2020 s'ha anul·lat per part de l’entitat organitzadora amb motiu de la COVID-19, i conseqüentment no hi haurà la convocatòria de subvenció.

Termini de presentació de sol·licituds per l'Oncotrail: 15 de juliol de 2020

Presentació de sol·licituds

Els sol·licitants hauran de presentar la sol·licitud (instància general i documentació complementària requerida a la convocatòria per la Trailwalker i per l’Oncotrail) en el Registre General de l’Ajuntament de Girona.

Recordem que en compliment a la Llei 39/2015 les entitats estan obligades a presentar-ho a través del registre telemàtic, a la Seu electrònica.

La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d’aquesta convocatòria i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Documentació annexa

L’entitat o persona física sol·licitant haurà d’adjuntar a la sol·licitud, la següent documentació així com el document annex degudament omplert i signat: 

  1. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud, així com relació dels components de l’equip i fotocòpia del DNI de cadascun d’ells/elles.
  2. Declaració del responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (en el cas d’entitats esportives i associacions sense afany de lucre)
  3. Declaració sobre si s’ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import.

Esmenes o documentació requerida

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, els sol·licitants disposaran de 10 dies hàbils, comptadors des del moment de la notificació, per esmenar l’error o mancança. En cas que no es faci, s’arxivarà l’expedient sense cap tràmit posterior, per entendre’s com a renúncia de part.

Només es podrà realitzar una sol·licitud per entitat/associació o persona física a la convocatòria.

Només s’acceptarà de forma excepcional un canvi en la relació presentada de l’equip, sempre que aquest nou integrant de l’equip no modifiqui la puntuació obtinguda d’acord el barem de puntuació establert.

Fer constar en la samarreta de l’equip el logotip de la Destinació de Turisme Esportiu de l’Ajuntament de Girona o el que es designi amb unes dimensions mínimes de 8x3 cm.

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions que pugui rebre l’equip.

Cal tenir en compte que la percepció de les subvencions està subjecta a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). La seva percepció, doncs, pot comportar l’obligació de presentar la declaració anual d’aquest impost.

Més informació

Us podeu adreçar al Servei Municipal d’Esports a l’adreça de correu electrònic administracio.esports@ajgirona.cat o bé a les oficines del servei municipal d’Esports, ubicades al Pavelló Municipal Girona – Fontajau, telèfon 972 226 136.

Tràmit de sol·licitud
Tràmit per esmenar l’error o mancança de documentació