Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Subvencions en matèria esportiva (programa D). Per a la participació d'esportistes i equips amateurs de clubs i entitats esportives de Girona en competicions d'àmbit internacional 2021

Subvencions en matèria esportiva (programa D). Per a la participació d'esportistes i equips amateurs de clubs i entitats esportives de Girona en competicions d'àmbit internacional 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció en matèria esportiva que correspon al programa D de les bases reguladores. Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions als clubs, entitats esportives, registrades al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i centres de formació professional de la ciutat de Girona que participin en competicions esportives internacionals d’alt nivell (campionat d’Europa o del món), sense ànim de lucre i en condicions d’amateur.

Bases 2021 reguladores de les subvencions en matèria esportiva publicades al BOP núm. 232 del dia 03/12/21.
No està previst que es publiqui cap convocatòria durant l'any 2022.

Bases i convocatòria

Objectius

Aquesta convocatòria té per objecte fixar els criteris per a la concessió de subvencions als clubs, entitats esportives, registrades al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona i centres de formació professional de la ciutat de Girona que participin en competicions esportives internacionals d’alt nivell (campionat d’Europa o del món), sense ànim de lucre i en condicions d’amateur, durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

Correspon a la convocatòria del programa D de les bases reguladores de les subvencions en matèria esportiva de participació d’esportistes i equips amateurs en competicions d’àmbit internacional. .

Beneficiaris i requisits

Podran ser beneficiàries de les subvencions destinades els clubs, les entitats esportives registrades al Registre Municipal d’Entitats i centres de formació professional de la ciutat de Girona que els seus equips, grups o esportistes individuals participin en competicions esportives d’alt nivell, sense ànim de lucre i en condicions d’amateur, durant el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

En el cas d’esportistes individuals caldrà que disposin de la corresponent llicència per un club de la ciutat de Girona, o d’un centre o escola de formació professional i serà l’entitat/escola, qui realitzarà la corresponent sol·licitud.

Han de complir les següents condicions:

Quedaran excloses aquelles entitats jurídiques, persones físiques i, societats que han rebut o hagin de rebre una aportació econòmica consignada nominativament en el pressupost municipal, que rebin una subvenció directa amb caràcter extraordinari o que disposin d’una concessió d’una instal·lació municipal.

No podran demanar l’atorgament de subvencions les entitats que no hagin justificat degudament, dins el termini establert, la destinació d’altres subvencions rebudes anteriorment, o bé que no hagin procedit a reintegrat quantitats percebudes amb motiu d’altres subvencions que hagin estat objecte de revocació o reducció.

Les entitats i centres de formació professional només podran presentar una proposta a la convocatòria.

Bases 2021 en català
Bases 2021 en castellà
Bases 2021 al BOP núm. 232 del 03-12-2021