Header: Esports

Esports

Instal·lacions esportives municipals | Servei Municipal d'Esports

Llistat d'equipaments esportius municipals

Últimes novetats relacionades amb les Piscines Municipals del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona

Trobareu tota la informació aquí

L'Ajuntament de Girona disposa d'una xarxa d'equipaments esportius per atendre les diverses necessitats de pràctica físicoesportiva com són: l'esport d'alta competició, l'esport federat, l'esport escolar, l'esport de lleure i l'esport salut.

Últimes novetats relacionades amb les Piscines Municipals del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona

Publicador de continguts

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> descripcio [in template "20116#20160#220965" at line 95, column 6]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if descripcio.getData()?? && descrip... [in template "20116#20160#220965" at line 95, column 1]
----
1<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
2 
3<#assign icona = "fa-car" tipus_assignat = "mobilitat" classe = ""> 
4<#if tipus??> 
5  <#assign tipus_assignat = tipus.getData()?replace("[\"","")?replace("\"]","")> 
6</#if> 
7<#if tipus_assignat == "fitosanitari"><#assign icona = "fa-bug"></#if> 
8<#if tipus_assignat == "canvi"><#assign icona = "fa-calendar-times-o"></#if> 
9<#if tipus_assignat == "emergencia"><#assign icona = "fa-exclamation-triangle" classe=" class='emergencia'"></#if> 
10<#if tipus_assignat == "avis"><#assign icona = "fa-info-circle"></#if> 
11<#-- 
12<div${classe}><i class="icona fa ${icona}" aria-hidden="true"></i>${titol.getData()} <i class="fletxa fa fa-chevron-right" aria-hidden="true"></i></div> 
13--> 
14 
15 
16 
17 
18<div class='web-ajuntament-girona-template'> 
19<#if titol?? && titol.getData() != ""> 
20  <h1>${titol.getData()}</h1> 
21  <script> 
22    document.title = "${titol.getData()}"; 
23  </script> 
24</#if> 
25 
26<#if subtitol?? && subtitol.getData() != ""> 
27		<p class="news_intro2">${subtitol.getData()}</p> 
28</#if> 
29 
30 
31<#-- MANIPULACIÓ FOTOS --> 
32<#if imatge??> 
33<#assign peu_foto="" text_alt=""> 
34  <#if imatge.getData()?? && imatge.getData() != ""> 
35    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] == "(c)"> 
36      <#assign peu_foto = "" text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
37    </#if> 
38    <#if imatge.getAttribute('alt') != "" && imatge.getAttribute('alt')[0..2] != "(c)"> 
39      <#assign peu_foto = imatge.getAttribute('alt') text_alt = imatge.getAttribute('alt')> 
40    </#if> 
41    <div class="foto_box" id="AUIgaleria"> 
42      <div class="grossa" style="background-image: url(/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()})"> 
43        <a href="/o/si?mh=600&i=${imatge.getData()}" title="${text_alt}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=300&i=${imatge.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a> 
44      </div> 
45      <#if peu_foto != ""> 
46  	  <div class="peu_foto">${peu_foto}</div> 
47  	  </#if> 
48  <#if imatges?? && imatges.getData() != "">  
49    <#if imatges.getSiblings()?has_content> 
50      <#if peu_foto == ""> 
51    	  <div class="peu_foto"></div> 
52    	</#if> 
53    	<#list imatges.getSiblings() as cur_imatges> 
54    		<#if cur_imatges.getData()?? && cur_imatges.getData() != ""> 
55    		 
56        <div class="petita" style="background-image: url(/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()})"><a href="/o/si?mh=600&i=${cur_imatges.getData()}" title="${cur_imatges.getAttribute('alt')}" class="AUI${journalArticleId}"><img src="/o/si?mh=90&i=${cur_imatges.getData()}" style="display: none" alt=""><img src="/o/ajuntament-theme/img/b.gif" alt=""></a></div> 
57     
58    		</#if> 
59    	</#list> 
60    </#if>  	   
61  </#if>  	   
62  	  <div class="reset"></div> 
63 
64    </div> 
65    <script> 
66      AUI().use( 
67       'aui-image-viewer', 
68       function(Y) { 
69        new Y.ImageViewer( 
70
71          caption: '${titol.getData()}', 
72          captionFromTitle: true, 
73          centered: true, 
74          imageAnim: { 
75           duration: 1, 
76           easing: 'easeIn' 
77          }, 
78          intervalTime: 2, 
79          links: '#AUIgaleria a.AUI${journalArticleId}', 
80          playing: false, 
81          preloadAllImages: true, 
82          preloadNeighborImages: true, 
83          showInfo: true, 
84          showPlayer: true, 
85          zIndex: 1 
86
87        ).render(); 
88
89      ); 
90    </script> 
91 
92  </#if> 
93</#if> 
94 
95<#if descripcio.getData()?? && descripcio.getData() != ""> 
96  <div class='supernoticia'> 
97    ${descripcio.getData()} 
98  </div> 
99</#if> 
100 
101<#-- ENLLAÇOS I DOCUMENTS --> 
102<#-- preparant array amb valors dels botons --> 
103<#assign array_botons = []> 
104<#if text_boto?? && text_boto.getData() != "">	  
105  <#if text_boto.getSiblings()?has_content> 
106  	<#list text_boto.getSiblings() as cur_link> 
107      <#assign array_botons = array_botons + [{ 
108        "nom": cur_link.getData(), 
109        "ordre": cur_link.getChild('ordre').getData(), 
110        "url": cur_link.getChild('url').getData(), 
111        "document": cur_link.getChild('document').getData() 
112      }]> 
113    </#list> 
114  </#if> 
115</#if> 
116<#-- reordenant botons i presentant-los --> 
117<#list array_botons?sort_by("ordre") as cur_boto> 
118  <#if cur_boto.url != "" || cur_boto.document != ""> 
119    <#if cur_boto.document != ""> 
120      <#assign link = "https://web.girona.cat"+cur_boto.document icona = "file"> 
121    <#else> 
122      <#assign link = cur_boto.url> 
123      <#if link?lower_case?contains(".pdf") || link?lower_case?contains(".xls") || link?lower_case?contains(".xlsx") || link?lower_case?contains(".pps") || link?lower_case?contains(".ppt") || link?lower_case?contains(".pptx")> 
124	      <#assign icona = "file"> 
125	    <#else> 
126	      <#assign icona = "new-window"> 
127	    </#if> 
128    </#if> 
129    <a href="${link}" target="_blank" class="btn btn-pdf" role="button"><span class="glyphicon glyphicon-${icona}"></span> ${cur_boto.nom}</a><br> 
130  </#if> 
131</#list> 
132 
133 
134 
135<#if tipus_assignat == "mobilitat"> 
136  <div class='incidencia_nota'> 
137    <p>Esperem que sapigueu disculpar les molèsties que aquesta actuació pugui ocasionar. Per a qualsevol dubte o suggeriment us podeu dirigir al servei de Mobilitat de l’Ajuntament (972 419 002) o bé a la <a href="//www.girona.cat/avisos">Bústia d’Avisos</a> del web municipal.</p> 
138     
139    <p>Us recordem que podeu seguir les incidències a través del canal de RSS. Pel Twitter de l’Ajuntament amb l’etiqueta <b>#incidències</b> i pel web <a href="//www.girona.cat/incidencies">www.girona.cat/incidencies</a> i ara també a través del Telegram de l’Ajuntament de Girona.</p> 
140  </div> 
141</#if> 
142</div> 
Tornar

Últimes novetats relacionades amb les Piscines Municipals del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Girona