Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre de 2021.

Sol·licitud

S’admeten sol·licituds objecte d’aquesta convocatòria que es desenvolupin durant el transcurs de l’any 2021 i darrer trimestre del 2020.

Documentació a presentar amb les sol·licituds

  1. Sol·licitud de subvenció, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts per a ser beneficiaris.
  2. Projecte de l’activitat per la qual es sol·licita subvenció que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: justificació i objectius; descripció detallada; pla d’actuació i calendari; pressupost desglossat d’ingressos i despeses.

En el cas que es requereixi documentació per no haver estat aportada o perquè existeixi algun defecte de forma i aquesta no és aportada o corregida dins del termini atorgat, s’entendrà automàticament desistida la seva sol·licitud.

Tràmit de sol·licitud
Tràmit per esmenar o aportar documentació complementària a una sol·licitud

Tornar