Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions destinades a les accions de voluntariat de les entitats amb motiu de la COVID-19

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a entitats de la ciutat que hagin realitzat o realitzi accions de voluntariat arran de la pandèmia provocada pel COVID-19 durant el període que va del 15 març al 31 desembre de 2020.

Justificació

Termini

El termini de justificació de la convocatòria 2020 serà el 15 de març de 2021.

Forma de justificació 

L’entitat haurà de presentar, en el termini que s’estableixi en la convocatòria, la justificació de la subvenció, segons model normalitzat per a la justificació de subvencions, així com la documentació específica següent:

  1. Compte justificatiu segons el model normalitzat
    Inclou una memòria amb les accions realitzades i dels resultats obtinguts, relació de les despeses i ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat així com la seva procedència.
  2. En el seu cas, carta de pagament del reintegrament en supòsits de romanents no aplicats.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’haurien d’haver rendit els comptes i fins la data en què es verifiqui el reintegrament.

Tràmit de justificació

Tornar