Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions destinades a les accions de voluntariat de les entitats amb motiu de la COVID-19

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a entitats de la ciutat que hagin realitzat o realitzi accions de voluntariat arran de la pandèmia provocada pel COVID-19 durant el període que va del 15 març al 31 desembre de 2020.

Que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 9 d’octubre de 2020, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats de la ciutat que hagin realitzat o realitzin accions de voluntariat arran de la pandèmia provocada pel COVID-19, sotmeses a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 7421, del dia 16 d’octubre de 2020 i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Girona, sense que hagi estat presentat, durant aquest període d'exposició pública que ha finalitzat el 16 de novembre de 2020, cap escrit d'al·legacions.

Bases i convocatòria

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions destinades a:

 • Accions de voluntariat arran de la pandèmia provocada pel COVID-19, durant el període del 15 de març al 31 de desembre de 2020, en els diferents barris o sectors de la ciutat.
 • Donar suport a aquelles a entitats de la ciutat que hagin realitzat o realitzin accions de voluntariat provocades per la COVID-19.

Beneficiaris

Poden concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquestes bases les entitats de la ciutat que hagin realitzat o realitzinaccions de voluntariat provocades pel COVID-19, i que estiguin registrades al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.

Despeses subvencionables

Seran subvencionables les accions realitzades durant el període de 15 de març al 31 de desembre de 2020, relatives a:

 • Reforç dels equips de les entitats i de les tasques de coordinació de voluntariat per adaptar-losa la situació.
 • Provisió d’equips de protecció individual tant per a la ciutadania mobilitzada com per als seus equips.
 • Increment de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i de danys per cobrir responsabilitats.
 • Reforç dels projectes de voluntariat que mobilitzen la ciutadania per atendre les persones més vulnerables arran de la crisis social i sanitària.
 • Adaptació dels processos i circuits a la nova situació.
 • Formació i capacitació de les persones voluntàries per fer front a la situació.
 • Manteniment estructural davant l’escenari de paralització de subvencions i ajudes provocat per la suspensió general de terminis administratius, si escau.
 • Millora i increment de les tasques per a la selecció, la formació i la coordinació de noves personesvoluntàries mobilitzades entre la població que s’hi incorporin amb motiu de la pandèmia.
 • Millora de protocols i accions, i redisseny dels projectes per millorar la qualitat d’intervenció i la millora de les condicions de vida de les persones ateses.
 • Millorar la coordinació dels projectes de protecció civil i de serveis socials amb les autoritats sanitàries.

Bases al BOP núm. 200 del 16-10-2020
Bases en català
Bases en castellà

Tornar