Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 4a planta
17004 - GIRONA

A/e:
participacio@ajgirona.cat

Telèfon:
972 010 275
972 419 007 - Permisos d'activitats a la via pública de les associacions i entitats

Web:
www.girona.cat/participacio
www.girona.cat/entitats
www.girona.cat/consultabarris

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Convocatòria de subvencions per a la dinamització dels barris 2020

Els pressupostos participats dels barris actualment estan en procés de revisió i durant l'any 2020 no es durà a terme aquest instrument participatiu

En conseqüència, les entitats no tindran l'opció de disposar de la línia de subvencions que depenia d’aquest procés per a desenvolupar els seus projectes de dinamització dels barris i d'altres activitats de tipus social, cultural o esportiu en benefici dels veïns i veïnes. Però aquestes activitats s'emmarquen en l'interès general i tenen com a objectiu principal la dinamització dels barris de Girona i, per tant, es poden desvincular dels pressupostos participats perquè tenen una raó de ser pròpia. 

Per aquest motiu i amb l’objectiu de donar viabilitat als projectes, actuacions i activitats de les entitats de barri, enguany s’ha obert una línia de subvencions en règim de concurrència competitiva destinada a projectes de dinamització dels barris de Girona amb finalitats d'interès general que es desenvolupin a iniciativa de les associacions de veïns i d'altres entitats privades. 

El passat divendres dia 4 de setembre es va aprovar per Junta de Govern Local la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions destinades a la dinamització dels barris de Girona 2020.

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Girona (a través de la Seu Electrònica) serà de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Les entitats sol·licitants hauran d’adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

  • Descripció del projecte per al qual l’entitat sol·licita la subvenció, que ha d’incloure també el pressupost detallat.
  • En cas de no autoritzar a l’Ajuntament de Girona a consultar i obtenir els certificats emesos per l’Agència Tributària i la Seguretat Social d’estar al corrent de les obligacions fiscals, les entitats hauran de presentar aquests documents.

 

Tornar