Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Presentació | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Coneix l'SMO

El Servei Municipal d’Ocupació és un servei municipalitzat de gestió directa adscrit a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de dissenyar i desenvolupar projectes de formació i inserció laboral a nivell local, contribuint a la reducció de la taxa d'atur al municipi de Girona.

Oferim un servei integral a les persones en matèria d’ocupació i formació per al treball, mitjançant l’articulació i optimització de les polítiques actives d’ocupació desplegades al territori.

Apliquem una metodologia sistemàtica de concertació amb els agents socials i econòmics, d’acostament a la realitat de les empreses i d’atenció personalitzada del col·lectiu de persones en situació d’atur.

Garantim una atenció personalitzada i de qualitat, prioritzem l’accés al treball de les persones que estan allunyades dels circuits laborals normalitzats i lluitem contra la precarització del treball de joves i dones mitjançant la qualificació professional i la promoció de mesures que facin possible la igualtat real entre gèneres.

Missió

 • Acompanyar les persones en el seu procés de recerca de feina i en l'elaboració del seu itinerari personal d'inserció, les orientem i els donem les eines necessàries per millorar la seva ocupabilitat i aconseguir el seu objectiu laboral.
 • Gestionar actuacions de formació qualificadora que promoguin l'adquisició d'experiència laboral en entorns reals de treball i incidir en aquells sectors potencialment generadors d'ocupació.
 • Fer propostes i executar projectes específics d'ocupació adreçats als col·lectius en situació d'atur a partir de l'anàlisi de les característiques i les necessitats de les persones i de les especificitats de l'empresa i dels sectors productius del territori.
 • Dur a terme la prospecció empresarial a Girona i la seva àrea d'influència, a fi i efecte de promocionar les polítiques actives d'ocupació que es duen a terme des del Servei Municipal d'Ocupació i detectar les demandes empresarials de creació de llocs de treball.
 • Participar en l'elaboració i la gestió de plans i programes en matèria d'ocupació.
 • Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d'inspecció i control en les polítiques actives d'ocupació finançades per l'Administració autonòmica.
 • Exercir les funcions que li delegui l'Administració de la Generalitat.

Visió

 • Universalitat i gratuïtat: garantim a totes les persones en situació d'atur de la ciutat el dret d'accés al Servei Municipal d'Ocupació en condicions d'igualtat i gratuïtat.
 • Igualtat.: ens regim pels principis de la igualtat de tracte i de no- discriminació vers les persones usuàries; de la mateixa manera, garantim la no-discriminació per raó de religió o conviccions, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació, identitat o expressió sexual o per qualsevol altra condició social o personal en la tramesa de candidatures a les empreses.
 • Cohesió social: contribuïm a la cohesió social del territori, incorporant elements que afavoreixin la inclusió i la integració de totes les persones i col·lectius, i promovent un mercat de treball conciliador, compromès i inclusiu.
 • Corresponsabilitat: garantim l'atenció personalitzada de les persones que facin demandes explícites d'ocupació. Aquesta atenció està condicionada al compromís per part dels usuaris/àries del servei de complir amb els pactes establerts entre ambdues parts, en relació amb el seu itinerari d'inserció.
 • Compromís públic i qualitat dels serveis: garantim la disponibilitat dels serveis d'ocupació mitjançant la regulació i l'aportació dels mitjans personals, materials, tècnics i financers i dels equipaments necessaris per garantir l'atenció de les persones usuàries. I, a aquest efecte, apliquem criteris d'avaluació de la qualitat dels programes i les actuacions.
 • Coordinació: la nostra gestió es fonamenta en el treball coordinat entre les diverses àrees i serveis municipals, amb la finalitat d'establir actuacions coherents i programes d'acció conjunts.
 • Transversalitat: potenciem el treball transversal i la interrelació entre les diferents entitats i els agents del territori, a fi i efecte de garantir la coherència entre les polítiques públiques d'ocupació.
 • Adaptabilitat: garantim l'adequació de l'estructura i el funcionament del servei als nous escenaris socioeconòmics i sociolaborals que es puguin esdevenir, articulant el conjunt de projectes, programes i recursos de manera coherent per tal de poder afrontar els reptes que comporti la nova realitat laboral.