Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Breadcrumb

Premi d'emprenedoria de l'FP | Girona Emprèn

Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona

Sol·licituds del 9 al 22 de juliol de 2021

El Premi d’Emprenedoria de l'FP de la ciutat de Girona té per finalitat reconèixer i promoure l’esperit emprenedor i innovador dels i de les estudiants de cicles formatius de la ciutat, com a llavor de futures iniciatives emprenedores d’àmbit local.

Aquest premi és una iniciativa de l’àrea de Promoció Econòmica en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, que pretén fomentar els valors de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i impulsar la generació d’idees que contribueixin a respondre a les necessitats reals i potenciar oportunitats de negoci que puguin convertir-se en productes o serveis per al desenvolupament socioeconòmic del territori.

Categories

S’estableixen dues categories de participació en el premi:

  1. Projectes d’alumnes de cicles formatius de grau mitjà
  2. Projectes d’alumnes de cicles formatius de grau superior

Per a cadascuna de les categories s’atorgarà el premi al millor projecte d’emprenedoria, i es determinarà un primer, un segon i un tercer classificat.

Requisits 

Pot participar en aquest premi, mitjançant la presentació d’un pla d’empresa en què constin els membres promotors i el centre de formació professional, l’alumnat de cicles formatius de grau superior o cicles formatius de grau mitjà dels centres de formació professional de la ciutat de Girona.

Import 

La dotació del Premi d’emprenedoria de l’FP és de 1.500 € i es distribuirà equitativament en ambdues categories i d’acord amb la classificació següent:

  • Projectes classificats en 1r lloc: 350 € per a cadascun dels projectes 
  • Projectes classificats en 2n lloc: 250 € per a cadascun dels projectes 
  • Projectes classificats en 3r lloc: 150 € per a cadascun dels projectes 

L’import econòmic del premi s’atorgarà al centre de formació professional dels equips guanyadors, per tal que la quantia s’inverteixi en iniciatives o recursos d’impuls de l’emprenedoria que promoguin els departaments o àrees d’emprenedoria dels centres educatius de la ciutat.

Bases reguladores 

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Girona en data 12 d’abril de 2021 i publicades al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona núm. 82, de 30 d’abril de 2021.

Presentació de sol·licituds i documentació

El període de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació en el BOP de  la convocatòria i finalitzarà transcorreguts 10 dies hàbils. 

La convocatòria del 2021 estableix el termini de presentació de sol·licituds del 9 al 22 de juliol.

L'alumnat interessat a participar-hi ha de presentar instància a través del seu centre de formació al registre electrònic de l'Ajuntament de Girona, i adjuntar el pla d’empresa.

Un cop finalitzat el període de sol·licitud, si l'òrgan competent observa alguna deficiència, podrà requerir les persones sol·licitants perquè en el termini de 10 dies hàbils les esmeni, en cas contrari s'entendrà per desistida la sol·licitud presentada.