Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Ajuts TIC | Girona Emprèn

Subvencions per a finançar iniciatives d'associacions per la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona

Convocatòria dels Ajuts TIC 2021

Termini de presentació de sol·licituds del 30 de setembre al 28 d’octubre.

L’objecte de la convocatòria de subvencions és finançar iniciatives realitzades per associacions de Girona representatives del sector de les tecnologies digitals, que tinguin com a objectiu la promoció de les tecnologies digitals i la visibilització del sector tecnològic a Girona com a element de competitivitat i innovació.

Activitats subvencionables

Es consideraran activitats subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin estrictament necessàries, i s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en la convocatòria, com ara, les realitzades per a:

 1. L’organització de jornades, seminaris, xerrades, sessions formatives, conferències, exposicions o actuacions de comunicació, al voltant de les tecnologies, la seva implantació, les oportunitats que ofereixen a la competitivitat territorial, etc.
 2. L’organització de reunions i trobades per a fomentar la col·laboració entre empreses, centres de recerca i altres agents del territori en l’àmbit de les tecnologies digitals i la innovació.
 3. L’organització d’actes d’entrega de premis o similars que tenen per objectiu donar visibilitat al sector tecnològic de la ciutat.
 4. Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga destinada al foment de les tecnologies a la ciutat.

Documentació a presentar

 1. Fotocòpia del NIF de la persona representant de l’entitat i/o la que subscriu la sol·licitud.
 2. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
 3. Escriptura de constitució o Estatuts.
 4. Memòria descriptiva de l’activitat o activitats per les quals se sol·licita subvenció amb l’explicació de motius, nivell d’innovació i impacte previst, segons els criteris de puntuació que estableixi la convocatòria.
 5. Quadre pressupostari desglossat (quadre pressupostari de les activitats per les quals es demana la subvenció, desglossat per la tipologia de despeses i percentatge de cofinançament amb fons propis, en el cas que n’hi hagi).
 6. Especificació del nombre d’associats i quota anual que paguen, si s’escau (inclòs al model normalitzat).
 7. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social si s’escau. Pronunciament exprés de denegació o autorització perquè l’Ajuntament de Girona pugui obtenir dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatives al compliment de les seves obligacions amb aquests dos organismes. En cas que no hi doni l’autorització, haurà d’adjuntar els certificats corresponent, emesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria de la Seguretat Social (inclòs al model normalitzat).
 8. Declaració del peticionari de no trobar-se incurs en cap incompatibilitat de les que s’estableixen en l’article 13 de la Llei general de subvencions (inclòs al model normalitzat).
 9. Declaració sobre si s’ha demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import (inclòs al model normalitzat).
 10. Compromís de complir les condicions de la subvenció (inclòs al model normalitzat).

Presentació de sol·licituds

Un cop oberta la convocatòria la sol·licitud s’haurà de presentar a través de la Seu Electrònica mitjançant el model normalitzat de sol·licitud durant les dates que aquesta estableixi.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). Finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils.  

Resolució definitiva

La resolució definitiva es publicarà al tauler electrònic d'anuncis i en aquesta pàgina web.

Text previ a logos Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball - UE Fons Social Europeu

Acció subvencionada per:

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball - UE Fons Social Europeu

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal
 • UE. Fons Social Europeu