Header: Girona emprèn

Girona emprèn

Breadcrumb

Aixequem Persianes 2021

Ajuts Aixequem Persianes 2021

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquet ajut vol fomentar la implantació d'activitats econòmiques en locals situats en els carrers i barris més afectats per la crisi en relació amb el nivell d’activitat econòmica i millorar així la cohesió social mitjançant aquest programa d’ajuts.

S’obren dos períodes de presentació de sol·licituds:

Període 1: de l'1 d’agost de 2021 al 30 de setembre de 2021.
Període 2: de l'1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.

Sol·licitud

Qui pot presentar una sol·licitud d’ajut?

Titulars d’activitats empresarials que estableixin la seva activitat econòmica, en locals comercials que estiguin ubicats en els barris, sectors i seccions censals que es detallen a la base.4. de les presents bases reguladores, i que a més a més, compleixin íntegrament tota la resta dels requisits exigits en les mateixes.

Requisits dels i les titulars de l’activitat poden ser:

 • Projectes cooperativistes
 • Persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria
 • Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques o incentivar sectors en risc
 • Han d’estar al dia de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Girona, amb la Seguretat Social i amb l'Agència Tributària de l'Administració Estatal.

Requisits dels locals:

Requisits de les activitats:

 • L’activitat ha d’estar donada d’alta
 • Han de complir com a mínim un dels següents requisits:
  • Tractar-se d’activitats cooperativistes
  • Tractar-se d’activitats que promocionin el talent, la creativitat i/o l’artesania
  • Que representin una complementarietat amb l’oferta del barri
  • Que reportin una aportació de valor afegit al mix comercial de la zona
  • Que no es tracti de concessions de llicències administratives
  • Experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques del barri o incentivar sectors en risc.

No podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones afectades per les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Presentació de sol·licituds

S’obren dos períodes de presentació de sol·licituds:

 • Període 1: que comprèn des del dia 1 d’agost de 2021 al 30 de setembre de 2021.
 • Període 2: que comprèn des del dia 1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022.

Les sol·licituds es podran anar presentant al llarg de l’any, dins de cadascun dels períodes de selecció fixats a la convocatòria, i fins a esgotar la partida pressupostària corresponent a cada convocatòria, sense perjudici de les possibles ampliacions de la dotació que es puguin acordar durant la vigència de l’exercici pressupostar.

Un cop publicada la convocatòria, les persones interessades hauran de presentar el model de sol·licitud específic, així com la documentació que s’indica en aquestes bases i la que es pugui indicar en la mateixa convocatòria, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Les sol·licituds es presentaran mitjançant el model normalitzat disponible a la web de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat) i s’hauran d’acompanyar de la documentació que s'indica a la convocatòria.

Tràmit de sol·licitud
Model de sol·licitud

Text previ a logos Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball - UE Fons Social Europeu

Acció subvencionada per:

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball - UE Fons Social Europeu

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal
 • UE. Fons Social Europeu