Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius. Curs 2021-2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat. Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

Ja s'ha publicat a l'e-taluer la resolució definitiva de la convocatòria del curs 2021-2022.

Resolució i justificació

Resolució

La resolució de la convocatòria es realitzarà en un termini màxim de 6 mesos a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Acceptació de les subvencions

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el mínim d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Justificació

El centre ha de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb les bases reguladores i d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria, i contindrà:

  • Memòria justificativa de les activitats, inversions o subministraments realitzats en compliment de les condicions de la subvenció concedida.
  • Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de document, import, concepte i data d’emissió de la factura.
  • Detall del finançament final de les despeses del concepte subvencionat, amb indicació de la procedència dels ingressos i subvencions
  • L’acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat previst a la base 19. Difusió i publicitat a la plana web del beneficiari, en cartells, plafons informatius o fullets, ja sigui fent esment del suport econòmic de l’Ajuntament de Girona en el projecte subvencionat, ja sigui amb la inserció del logotip de l’Ajuntament de Girona.

El termini per justificar la subvenció rebuda es correspon amb el mateix termini de sol·licitud que en la convocatòria 2021-2022 serà el 15 de juliol de 2022.

Resolució 2021-2022
Tràmit de justificació

Tornar