Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Activa el teu pati. Curs 2021-2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 2 de les bases que vol promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius.

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de setembre al 8 de novembre de 2021.

Sol·licitud

Termini i forma de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de setembre al 8 de novembre de 2021.

Els centres educatius interessats hauran de presentar la instància de sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Documentació que caldrà presentar

  • Instància general
  • Certificat de l’acord d’aprovació de la sol·licitud de la convocatòria pel Consell Escolar de Centre (CEC)
  • Projecte escrit, d’acord amb el punt 4 d’aquesta convocatòria

Requeriment d’esmena o rectificació de document

Un cop feta la comprovació de la documentació es dictarà resolució de requeriment de rectificació o d’esmena als sol·licitants que hagin presentat documentació incorrecta o incompleta, amb la indicació que si no es respon al requeriment s’entendrà que desisteix a la sol·licitud. La resolució de requeriment es farà pública al tauler d’anuncis municipal. Els sol·licitants afectats per aquesta resolució disposaran d’un termini improrrogable de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la resolució per realitzar les rectificacions o esmenes necessàries.

Tràmit de sol·licitud
Requeriment de documentació, rectificació o espena de sol·licitud

Tornar