Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Activa el teu pati. Curs 2021-2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 2 de les bases que vol promoure i donar suport a projectes educatius de pati dels centres educatius.

Resolució definitiva de la convocatòria per al curs 2021-2022.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de setembre de 2022.

Resolució i justificació

Justificació

Els ajuts s’han de justificar documentalment d’acord amb el model de justificació de subvencions. Les despeses justificades han de ser realitzades amb posterioritat a la concessió de l’ajut.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, si escau, la inhabilitació per percebre altres ajuts o subvencions, sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria d’haver rendit el compte i fins a la data en què es verifiqui el reintegrament.

Termini

El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 30 de setembre de 2022.

Documentació

La justificació de l’Activa el teu pati es presentarà per registre d'entrada a través de la seu electrònica de l’Ajuntament i inclourà el següent:

  • La justificació econòmica, especificant l’origen dels ingressos i la destinació de les despeses presentades. Caldrà la justificació de la totalitat de les despeses del projecte
  • Una memòria que inclogui el desenvolupament del projecte i l’avaluació corresponent.

Tràmit de justificació
Resolució de la convocatòria 2021-2022

Tornar