Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Editor de continguts

Els terminis del procés de preinscripció i matriculació per al curs escolar 2020-2021 queden suspesos

Atès el tancament dels centres educatius decretat pel Govern de la Generalitat, queda a l’espera de conèixer com i quan es desenvoluparà el procés de preinscripció i matriculació per a la sol·licitud de places escolars del curs 2020-2021.

Quedem a l'espera d'indicacions per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya sobre quan es podran reprendre. Quan hi hagi novetats respecte aquesta qüestió se n'informarà al web i a les xarxes municipals.

Amb data 14 de març de 2020 ha estat objecte de publicació al BOE núm.67 el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i per tant, restaran suspesos els terminis i interromputs els terminis per a la tramitació dels diferents procediments incoats per aquesta Corporació des de el dia 14 de març de 2020 i fins a la finalització de l'estat d'alarma.

El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.

Aquesta resolució és d'obligat compliment per a la Corporació municipal, és per això que s'ha deixat sense efecte la resolució núm.2020005930 del dia 13 de març per la qual es varen ampliar els terminis per resoldre i notificar de la totalitat dels procediments administratius tramitats per aquest Ajuntament des de el dia de la emissió de la mateixa, donant compliment al disposat a la DA Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Decret de l'Alcaldia Presidència número 2020005972 del 16-03-2020
Tornar