Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Jornades de portes obertes | Educació

Jornades de portes obertes

Curs 2020-2021

Cada centre educatiu informa del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres, de si disposa de mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes, del règim de finançament, del caràcter propi del centre, de les activitats complementàries i serveis que ofereix, i de la disponibilitat de menús especials per a malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

És recomanable assistir a les jornades de portes obertes, o a les entrevistes informatives que convoquen els centres educatius per tal de tenir un primer contacte i recollir informació que pugui ajudar en l’elecció i valoració del centre. Així mateix, és aconsellable que les famílies anotin prèviament els seus dubtes o inquietuds abans de visitar el centre educatiu.

Jornada de portes obertes virtuals