Header: Defensor de la Ciutadania

Defensor de
la Ciutadania

Xarxes: Defensor

Ruta de navegació

Què és | Defensor de la Ciutadania

Què és

Ramon Llorente Varela, Defensor de la Ciutadania

El Defensor de la Ciutadania de Girona és una institució que té per missió vetllar pels drets dels ciutadans en relació amb l’actuació de l’administració municipal i dels organismes administratius que en depenen, així com de les empreses de servei públic amb capital que pertanyi total o parcialment a l’Ajuntament, i dels concessionaris dels serveis públics municipals. Amb aquesta finalitat, estudia les queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que pugui promoure per la seva pròpia iniciativa.

Per tal que això sigui possible, pot supervisar l'activitat que duen a terme l'administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l’Ajuntament i els concessionaris dels serveis públics municipals, els quals auxiliaran al Defensor de la Ciutadania en les seves tasques i li facilitaran tota la documentació que necessiti en relació amb la queixa concreta o actuació.

El Defensor de la Ciutadania també informa semestralment a la Comissió de Presidència, i anualment al Ple de la Corporació de les seves actuacions presentant l’informe corresponent. 

L'actuació del defensor de la ciutadania està regulada a la secció 5a del capítol 3r (article 61 al 66) del ROM (Reglament Orgànic municipal).

Una mica d'història

El 20 de desembre de 1999 el Ple municipal de la ciutat de Girona va aprovar la figura del defensor/a de la ciutadania.

La primera persona que va assumir aquest càrrec va ser la M. Teresa Seseras, advocada especialitzada en dret de família. Desprès d'un primer mandat de quatre anys, va tornar a renovar el càrrec per un segon mandat, aquest de cinc anys, i va ocupar el lloc de defensora fins l'abril del 2009, quan l'Ajuntament va trobar la persona que ocuparia el seu lloc com a nou defensor.

El 14 d'abril de 2009 va ser escollit el nou defensor de la ciutadania, Ramon Llorente Varela, advocat laboralista i de família que des de llavors i fins a dia d'avui ocupa aquest càrrec.