Header: Cultura

Cultura

Xarxes: Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Aquestes ajudes es dirigeixen a creadors/creadores o productores, tant professionals com emergents, que vulguin desenvolupar un projecte, o una fase d’un projecte, amb finalitat creativa dins del marc d’un acompanyament audiovisual i cinematogràfic. La tipologia de projectes podrà ser de: curtmetratges, llargmetratges i pilots de sèrie de ficció, de documental i/o d’animació El procés de desenvolupament o bé d’orientació professional d’aquest programa es portarà a terme a la ciutat de Girona.

Termini de presentació de sol·licituds: 10 de juliol de 2020

Sol·licitud

Requisits de les persones i entitats beneficiàries per a l’obtenció de la subvenció

Els requisits que cal complir i acreditar a la sol·licitud són:

 • Les persones sol·licitants hauran d’estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució.
 • Les persones jurídiques hauran d’acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als que opten.
 • Cada persona sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud en tota la convocatòria.
 • Les persones sol·licitants no poden haver obtingut un ajut del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office en la convocatòria de l’any anterior.
 • Les persones sol·licitants no poden haver rebut o tenir previst rebre subvencions municipals convocades per l’Àrea de Cultura per altres activitats o projectes dins l’any en curs de la convocatòria.
 • Les persones sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
 • Les persones sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’administracions i amb la Seguretat Social.
 • Les persones sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el BOP de la convocatòria.

La convocatòria del 2020 estableix el termini de presentació de sol·licituds fins al 10 de juliol.

Presentació de sol·licituds

Les empreses, entitats i associacions hauran de presentar la instància, juntament amb la documentació annexa descrita al punt 13 de les bases específiques, obligatòriament per internet a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Les persones físiques, a més, podran presentar les sol·licituds de forma presencial a qualsevol de les Oficines d'Assistència en matèria de Registre (OAMR)

Documentació Annexa

La documentació que acredita aquests requisits i que cal presentar juntament amb la instància és la següent:

 1. Formulari de sol·licitud degudament complimentat. 
 2. Targeta fiscal i estatuts de l’entitat.  
 3. Projecte audiovisual o cinematogràfic per la qual es sol·licita l’ajut del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office que haurà d’incloure, com a mínim, els següents apartats: 
  • Objectius a assolir a través de l’acompanyament artístic. 
  • Pla de comunicació i difusió.
  • Pla d’actuació i calendari. 
  • Pressupost de despeses i pla de finançament. 
  • Trajectòria professional de la persona sol·licitant o empresa. 
  • Memòria detallada del projecte. Cal incloure:
   • Storyline o sinopsis
   • Estat del desenvolupament del projecte.
   • Els guions, siguin originals o adaptats, hauran d’acompanyar-se d’una declaració responsable d’originalitat de l’obra i garantia d’autoria. (i/o estar inscrits al Registre de la Propietat Intel·lectual. S’haurà d’aportar el corresponent certificat que ho demostri.)
   • En el cas que el projecte seleccionat sigui l’adaptació d’una obra preexistent, la sol·licitant haurà d'acreditar que compta amb els drets necessaris per dur a terme l’adaptació i explotar-la comercialment. 
   • En cas que el projecte compti amb el suport d’un productor o productora i s’estigui cercant coproducció a Catalunya, s’haurà d’adjuntar un escrit on s’autoritzi a presentar el projecte al programa i acceptant les bases d’aquest. 
  • Si s’escau: escaleta, esborrany del guió, guió tècnic, tractament argumental, visual o sonor, cv equip tècnic, proposta de càsting, etc.

Formulari
Instància