Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu del programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office és afavorir la consolidació de trajectòries professionals de creadors i creadores emergents que es troben en vies de professionalització i que vulguin desenvolupar un projecte, o una fase d’un projecte, amb finalitat artística dins del marc d’un acompanyament audiovisual i cinematogràfic.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la relació de projectes admesos i exclosos a la convocatòria 2021.

Resolució

Fases de la resolució

 1. Relació provisional de sol·licituds admeses i no admeses
  Termini per presentar esmenes: 3 de setembre de 2021
  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’estableix una fase de preavaluació en la qual es verificarà el compliment dels requisits necessaris per adquirir la condició de persona beneficiària. Aquesta fase només podrà afectar els requisits que siguin d’apreciació automàtica i que no requereixin de cap valoració.
  Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquestes bases i a la convocatòria, la persona sol·licitant disposarà d’un termini màxim i improrrogable de deu 10 hàbils per l’esmena de defectes a partir de la publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i no admeses. La no correcció d’aquests defectes suposarà el tancament de l’expedient per desistiment, prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos a l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 2. Relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses
  Resolució que implica el tancament d’expedients de les sol·licituds no esmenades.
 3. Proposta provisional de resolució (tenen 10 dies per presentar al·legacions)
  El termini per presentar al·legacions a la proposta provisional de resolució serà de 10 dies hàbils a partir de fer-se pública. Un cop resoltes les al·legacions, es dictarà la resolució de la convocatòria
 4. Resolució definitiva
  Els beneficiaris dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la data de fer-se pública la resolució definitiva, per comunicar per escrit l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat.

Acceptació de l’ajut

Les entitats o empreses beneficiàries dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de fer-se pública la resolució definitiva de la convocatòria, per comunicar per registre d’entrada d’aquest ajuntament l’acceptació de l’ajut a través del model específic d’acceptació de la subvenció.

Pagament de la subvenció

Els ajuts concedits es faran efectius mitjançant pagament anticipat i prèvia acceptació de la subvenció, per un import màxim del 75% de l’import concedit.
El 25% restant es farà efectiu un cop acreditada la realització de l’objecte de la subvenció i presentada i verificada la justificació econòmica. 

Els beneficiaris de la subvenció han de comunicar les seves dades bancàries per tal que l'Ajuntament de Girona pugui fer el pagament de les seves obligacions mitjançant transferència bancària.

Tràmit de presentació de documentació requerida i esmenes
Tràmit d'al·legacions a la proposta provisional de resolució
Tràmit d'acceptació de la subvenció
Comunicació de dades bancàries. Fitxa de creditors/res
e-Tauler

Logos (amb el suport PECTICC) 2021 Generalitat + FEDER + Diputació de Girona

Aquest projecte compta amb el suport del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial
 • Unió Europea. Fons Europeu de Denvolupament Regional
 • Generalitat de Catalunya
 • Diputació de Girona
 

Text subvenció peu pàgina | Oficina de Foment de les Arts (OFA) + El Modern

Un projecte liderat per l’Ajuntament de Girona, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.