Header: Coronavirus

Coronavirus

Ruta de navegació

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre tràmits i procediments administratius | Coronavirus

FAQ sobre tràmits i procediments administratius

Tinc un tràmit pendent amb l’Ajuntament de Girona, el puc fer ara?

No, tota la tramitació ha quedat suspesa.

Aviat comença el període de pagament d’impostos i taxes, es mantenen els terminis?

La campanya ha començat aquest abril, com estava previst, però la data de finalització s’allargarà. El termini per pagar els impostos més recurrents (IBI, mascotes, vehicles...) es podrà fer fins al 5 de setembre.

En el cas de pagament d’impostos fraccionats en tres mensualitats, també es retarden els terminis?

Sí, en aquest cas el pagament es farà els mesos de juliol, setembre i octubre.

Es poden fraccionar la resta de tributs que no tinc domiciliats?

Pots demanar aquesta opció pel 2020 sense interessos en les condicions establertes en l’ordenança vigent, de manera que el venciment de l’última fracció serà el 5 d’octubre.

I si tinc domiciliat el pagament dels impostos de manera no fraccionada?

En aquest cas, rebràs el càrrec un mes més tard del previst, el dia 8 de juny, en comptes del 8 de maig.

Fa dos dies em va caducar l’autorització per entrar amb cotxe al Barri Vell. Com puc renovar-la?

Pots seguir utilitzant-la. L’Ajuntament ha allargat fins a finals d’any el termini per renovar les targetes del bus urbà i les autoritzacions sobre mobilitat caducades durant l’estat d’alarma. 

Es mantindran les convocatòries d’ajuts per a projectes culturals?

Sí, es mantenen com a mínim les de La Marfà, les convocatòries de residències d’artistes del Bòlit i les de La Mercè, tot i que no es podran aprovar i publicar fins que s’aixequi l’estat d’alarma decretat pel COVID-19. 

Quin cost tenen els serveis funeraris?

Des del passat 23 de maig, els preus i les prestacions dels serveis funeraris a la ciutat de Girona tornen a ser els ordinaris i es poden consultar a web.girona.cat/sostenibilitat/cementiris.

He de posar una denúncia: puc anar a la comissaria de la Policia Municipal de Girona a posar-la?

Per denunciar qualsevol delicte perpetrat per algú de qui es tingui plena identificació o sospita de l’autoria o un delicte de violència de gènere es pot anar directament a la comissaria de Bacià. En canvi, cal demanar una cita prèvia per posar denúncies en les quals no hi hagi autoria reconeguda, per denúncies per pèrdua d’objectes i documentació o per demanar permisos perquè els menors puguin viatjar sols a l’estranger. La cita prèvia s’ha de fer a través del correu electrònic citaprevia.pm@ajgirona.cat i automàticament es genera una resposta amb tota la informació. 

Què passa si em caduca el DNI aquests dies?

S’ha establert la pròrroga d’1 any, fins al 13 de març de 2021, de la vigència dels DNI de persones majors d’edat que caduquin des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.  

I en el cas del carnet de conduir?

La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada durant 60 dies. 

Veure totes les respostes

FAQ Activitats econòmiques i COVID-19 | Activitats

FAQ. Preguntes freqüents dels tràmits d'obertura d'activitats

Un cop decretat l'estat d'alarma des del Departament d'Activitats de l'Ajuntament de Girona estem operant mitjançant teletreball per oferir-vos tots els serveis possibles d'ençà que es va decretar l'estat d'alarma.

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, si escau, les pròrrogues d'aquest.

En aquest sentit us responem algunes de les consultes més habituals que ens heu fet aquests dies:

Com queda la tramitació d'una llicència ambiental / recreativa / extraordinària en tràmit?

La tramitació d'una llicència ambiental / recreativa / extraordinària, restarà suspesa fins que s'aixequi l'excepcional estat d'alarma decretat pel Govern.

Es pot iniciar la tramitació d'una llicència ambiental / recreativa / extraordinària?

Es podrà formular sol·licitud de llicència, no obstant això, la seva tramitació restarà suspesa d'acord amb el que exposa el punt anterior.

Es pot tramitar un expedient perquè sigui informat per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments?

Restarà suspesa la tramitació d'aquells expedients que comportin peticions d'informes a altres administracions sectorials.

Es pot tramitar un canvi de titularitat d'activitats?

La comunicació de canvi de titular és efectiva des del moment en què es formula. Si es detectés alguna deficiència en la comunicació formulada, el requeriment corresponent es notificaria un cop aixecada la situació d'estat d'alarma.

En els supòsits en què no es pogués realitzar el canvi de titular, per quan l'activitat sigui objecte d'un procediment sancionador, o qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats no resolt, li serà comunicada la impossibilitat de la transmissió de la titularitat de l'activitat que es tracti.

Es pot tramitar la comunicació prèvia / declaració responsable d'obertura d'una activitat?

Es podran formular comunicacions prèvies i declaracions responsables per a l'obertura d'una activitat, no obstant això, totes les activitats NO indicades en l’Annex del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, tindran suspès el dret o facultat per iniciar i exercir l'activitat fins que perdi vigència la situació d'estat d'alarma, i sense perjudici de les instruccions que pugui emetre la Generalitat de Catalunya.

En el cas que el règim d'intervenció no li correspongui a l'activitat comunicada, se l'informarà quin és el règim que li correspon.

Si en aquella ubicació especificada en la instància no es pot exercir/iniciar l'activitat, també li serà comunicat.

Tanmateix, i sempre que no es perjudiquin interessos de tercers o hi hagin altres interessats en el procediment, d'acord amb l'apartat tercer de la Disposició Addicional tercera del Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modifica el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es preveu la possibilitat d'acordar la continuació del procediment en cas que l'interessat, de manera expressa, manifesti la seva conformitat a què el tràmit corresponent no quedi suspès. Als efectes anteriors, caldrà presentar una instància a través Seu Electrònica en la qual es posi de manifest aquesta conformitat.

Veure totes les respostes