Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Taula2 | Consell FPO

Taula 2. Oferta per la formació professional i ocupacional

Adequar l'oferta de formació professional i ocupacional a les necessitats del sistema productiu de la ciutat

Objectius

 • Identificar els sectors d’activitat econòmica que generen ocupació a la ciutat i zones pròximes al territori per adequar l’oferta de formació.
 • Valorar de forma conjunta i amb una visió global, integrada i estratègica, tota l’oferta actual i necessària de formació professional i ocupacional a la ciutat.
 • Proposar itineraris formatius integrals que permetin cursar estudis de FP inicial, reglat i ocupacional d’acord amb els sectors que generen ocupació a la ciutat. 

Actuacions

 • Fer propostes de formació professional i ocupacional a partir dels diversos anàlisi del mercat de treball de la ciutat de Girona, elaborats per les organitzacions empresarials i institucions competents en la matèria. 
 • Valorar l’oferta de cicles formatius (inclòs règim especial) i formació professionalitzadora ocupacional a la ciutat.
 • Facilitar la coordinació interdepartamental i interinstitucional.
 • Incidir en la detecció de necessitats formatives en les empreses.
 • Valorar la possibilitat d’accés unificat als estudis de cicle formatiu superior i universitat.
 • Fer el seguiment de les Polítiques Actives d’Ocupació, integrant els Programes de Formació i Inserció (PFI).
 • Col·laborar en la definició del mapa d’itineraris formatius integrats dels sectors professionals a la ciutat, tenint present el reconeixement de l’experiència laboral.
 • Incloure el dret i deure a la formació sindical.