Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Taula 1 | Consell FPO

Taula 1. Participació i projecció externa

Fomentar la participació dels membre i la projecció externa del consell

Grup motor: Comissió permanent

Objectius

 • Promoure la participació activa de tots els membres del Consell.
 • Mantenir una relació propera amb d’altres administracions, organismes i institucions vinculades a la formació professional i ocupacional.
 • Fomentar el reconeixement i la qualitat de la formació professional i ocupacional a la ciutat.
 • Divulgar les activitats del Consell a nivell local, nacional i Europeu.
 • Vetllar per les novetats i canvis legislatius que afecten al sistema integrat de FP, inclosa l’FP Dual, per tal d’implementar-ho a la ciutat.

Actuacions

 • Executar i fer el seguiment dels acords del Plenari i de les propostes i informes de la Comissió Permanent i Taules de treball.
 • Vetllar per la incorporació del Consell en el Fòrum de Ciutats amb Consell de Formació Professional.
 • Promoure la incorporació del Consell a la xarxa temàtica de la RECE de Ciutats Educadores anomenada “Un model d’impuls de la formació professional des del món local”.
 • Crear una Xarxa de Bones Pràctiques de l’FP i de Formació Ocupacional a la ciutat i fer-ne difusió a la web.
 • Organitzar una Jornada d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques de FP i de Formació Ocupacional. 
 • Promoure publicacions d’interès: Guia de la Formació Professional i Ocupacional a la ciutat (amb vinculació a l’oferta d’educació d’adults), Guia de bones pràctiques per a les estades a l’empresa. 
 • Crear la pàgina web del Consell (amb accés a intranet als membres) .
 • Revisar la normativa que afecta a la implantació de l’FP Dual a les empreses (perfil estudiants, seguretat del menor, etc..)