Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Ruta de navegació

Funcions | Consell FPO

Funcions

 1. Exercir la funció assessora davant l’Ajuntament i altres estaments que ho requereixin.
 2. Demanar informació sobre qualsevol matèria que afecti el seu camp d’actuació i elevar informes i propostes sobre qüestions relacionades amb les seves finalitats.
 3. Promoure una formació professional i ocupacional innovadora, emprenedora, inclusiva, coeducadora i oberta a Europa.
 4. Participar de manera conjunta en la planificació integrada, coherent i compensadora dels estereotips sexistes de les ocupacions, de l’oferta de la formació professional i ocupacional, d’acord amb les necessitats emergents del sector econòmic i social de la ciutat de Girona i la seva àrea d’Influència.
 5. Fer recomanacions als departaments de les institucions corresponents per incidir en la programació de la formació professional i ocupacional, vinculada a les necessitats de l’entorn econòmic i social.
 6. Fer el seguiment de l’aplicació del mapa educatiu de la formació professional i ocupacional de la ciutat i fer propostes, si escau, a l’Administració competent.
 7. Aprofitar mecanismes i instruments d’observació permanent de la formació professional i ocupacional, i del sector empresarial de la ciutat, que serveixin per facilitar elements i criteris per a la planificació de l’oferta.
 8. Difondre i promoure de manera coordinada l’oferta de formació professional i ocupacional de la ciutat.
 9. Establir sinergies i millorar la coordinació entre el sistema de formació professional inicial, centres de formació de persones adultes i programes i actuacions de formació ocupacional.
 10. Potenciar l’orientació acadèmica i professional, no sexista ni estereotipada, en les diferents etapes educatives per definir itineraris formatius o de transició al món laboral.
 11. Promoure i impulsar projectes per a la transició de l'escola al món del treball.
 12. Donar suport a la implementació de la formació professional dual i al projecte d’integració de la FP (FPCAT) a la ciutat.
 13. Promoure mecanismes entre els diferents agents municipals per establir una xarxa a la ciutat i a l’àrea d’influència que, coordinadament, impulsi serveis i programes per a la formació professionalitzadora i l’ocupació no estereotipada.
 14. Vetllar per la incorporació de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social al sistema ordinari de formació professional i ocupacional de la ciutat i promoure-ho.
 15. Facilitar l’aprenentatge transnacional de l’FP a la ciutat, potenciant la mobilitat europea de professors i estudiants.
 16. Generar espais de debat, d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques amb la participació dels diferents agents educatius, socials i econòmics vinculats a la formació professional i ocupacional de la ciutat. Així com també, organitzar jornades o conferències de sensibilització i divulgació de l’activitat del Consell.
 17. Vetllar per la igualtat de gènere de manera transversal en el funcionament, composició i activitat que desenvolupi el Consell.