Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Ruta de navegació

Estructura i composició | Consell FPO

Estructura i composició

 • En el Consell hi participen representants dels diversos agents educatius, socials i econòmics de la ciutat i de la seva àrea d’influència.
 • Regidors/ores dels diferents grups municipals
 • Personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament de Girona
 • Altres administracions (Generalitat, Diputació i Consell Comarcal)
 • Organitzacions empresarials
 • Empreses
 • Sindicats
 • Centres de formació professional
 • Centres de formació ocupacional
 • Universitats
 • Entitats del tercer sector
 • Estudiants de formació professional i ocupacional
 • Associacions de pares i mares d'alumnat de cicles formatius

Presidència
Marta Madrenas Mir

Viceprecidència
Eva Palau
Glòria Plana

Direcció
L’estructura del Consell està encapçalada pels òrgans de govern i de participació següents:

 • La Presidència
 • Dues Vicepresidències
 • El Ple
 • La Comissió Permanent
 • Les Taules de treball