Header: Consell FPO

Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona

Ruta de navegació

Estructura i composició | Consell FPO

Estructura i composició

En el Consell hi participen representants dels diversos agents educatius, socials i econòmics de la ciutat i de la seva àrea d’influència:

 • Regidors/ores dels diferents grups municipals
 • Personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament de Girona
 • Altres administracions (Generalitat, Diputació i Consell Comarcal)
 • Organitzacions empresarials (Cambra de Comerç de Girona, FOEG, PIMEC)
 • Empreses d'FP Dual
 • Sindicats
 • Centres de formació professional
 • Centres de formació ocupacional
 • Universitats
 • Entitats del tercer sector
 • Estudiants de formació professional i ocupacional
 • Associacions de pares i mares d'alumnat de cicles formatius

Presidència
Marta Madrenas Mir

Viceprecidència
Adam Bertran
Glòria Plana

Direcció
L’estructura del Consell està encapçalada pels òrgans de govern i de participació següents:

 • La Presidència
 • Dues Vicepresidències
 • El Ple
 • La Comissió Permanent
 • Les Taules de treball

Secretaria
La secretaria del Ple correspondrà al secretari/ària general de l’Ajuntament o personal funcionari en qui delegui, que actuarà amb veu però sense vot i serà a qui correspondrà aixecar les actes de les sessions. La secretaria de la Comissió Permanent i de les Taules de treball correspondrà al tècnic municipal responsable de la Secretaria Tècnica del Consell.