Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per finançar activitats de les associacions d'hostaleria i restauració de Girona 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l’àmbit d’hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l’enfortiment de l’activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d’avantguarda, de la ciutat de Girona.

Termini de presentació de sol·licituds del 19 de maig al 16 de juny de 2022.

Sol·licitud

Presentació de sol·licituds

Les entitats interessades hauran d’omplir degudament tots els camps de la d’instància 1613 de “Sol·licitud de subvenció per a les associacions d’hostaleria i restauració de Girona” i presentar-la a través de la Seu Electrònica mitjançant aquest enllaç.

Documentació

Juntament amb les sol·licituds caldrà presentar la documentació necessària per a poder puntuar els “Criteris per a la valoració de les sol·licituds” especificats en el punt 9è. Els criteris que no es puguin valorar per manca de documentació justificativa es valoraran amb zero punts.

Segons l’article 18.2 sobre el contingut mínim de les sol·licituds de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Girona, l’entitat o persona física sol·licitant haurà d’adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

  1. Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa.
  2. Identificació de qui ha de ser la persona o entitat beneficiària (amb indicació del DNI o NIF).
  3. Programa anual d’actuacions previstes per l’entitat, contemplant els apartats següents: detall de les accions previstes, calendari, objectius i pressupost individualitzat. 
  4. Memòria descriptiva del projecte pel qual se sol·licita subvenció i quadre pressupostari desglossat (quadre pressupostari de les activitats per les que es demana la subvenció, desglossat per la tipologia de despeses i percentatge de cofinançament amb fons propis, en el cas que n’hi hagi).
    IMPORTANT: El pressupost / cost de l’actuació que es presenti a la sol·licitud de subvenció serà el que s’haurà de justificar en la seva totalitat, en el cas d’atorgament de la subvenció.
  5. Indicació de si s’han demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat, així com el seu import.
  6. Especificació del número d’associats, quota anual que paguen i l’àmbit territorial de l’Associació (àrea determinada, barri o ciutat).
  7. Declaració del responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  8. Pronunciament exprés de denegació o autorització del peticionari de la subvenció, si escau, perquè l’Ajuntament de Girona pugui obtenir dades de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social relatives al compliment de les seves obligacions amb aquests dos organismes. En cas que no hi doni l’autorització, haurà d’adjuntar els certificats corresponents, emesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria de la Seguretat Social.

Termini per a la presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà un cop hagin transcorregut 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). La convocatòria serà única.

Segons la convocatòria del 2022 el termini és del 19 de maig al 16 de juny.

Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la sol·licitant, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

Tràmit de sol·licitud
Tràmit de presentació de documentació requerida i esmenes

Tornar