Header: CEGISA. Cementiri de Girona, SA

CEGISA. Cementiri de Girona, SA

Ruta de navegació

Anuncis de licitacions 2021 - CEGISA. Cementiri de Girona S.A

Perfil del contractant

Anuncis de licitacions 2021

Contracte dels serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona

Expedient: 202104. Procediment obert simplificat abreujat

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis d’enterrament i tasques afins i la conservació i manteniment del Cementiri nou de Girona, d’acord amb el que disposa el Plec de clàusules administratives, i el Plec de prescripcions tècniques, i haurà d’executar-se amb estricta subjecció als plecs i a allò que disposa el Reglament dels Cementiris Municipals i la legislació i normativa aplicable en cada cas.

Data límit de presentació:

El termini per a la presentació d’ofertes serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació al nou perfil del contractant de CEGISA.   

Pressupost de licitació:

  1. El pressupost base de licitació és de seixanta-vuit mil cinc-cents setanta euros i quaranta-vuit cèntims (68.570,48 €), IVA inclòs. Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de cinquanta-sis mil sis-cents seixanta-nou euros i vuitanta-dos cèntims (56.669,82 €) més l’import de l'IVA d’onze mil nou-cents euros i seixanta-sis cèntims (11.900,66 €), al tipus del 21 %.
  2. El valor estimat del contracte és de cinquanta-nou mil cinc-cents tres euros i trenta-dos cèntims (59.503,32 €), sense incloure l’IVA. 

Documentació:


Contracte dels serveis de manteniment i gestió del Cementiri Nou de Girona

Expedient: 202102. Procediment obert simplificat abreujat

Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis d’enterrament i tasques afins i la conservació i manteniment del Cementiri nou de Girona, d’acord amb el que disposa el Plec de clàusules administratives, i el Plec de prescripcions tècniques, i haurà d’executar-se amb estricta subjecció als plecs i a allò que disposa el Reglament dels Cementiris Municipals i la legislació i normativa aplicable en cada cas.

Data límit de presentació:
El termini per a la presentació d’ofertes serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en la pàgina web de CEGISA, a les 14 h de l’1 de juny de 2021.

Pressupost de licitació:

  1. El pressupost base de licitació és de seixanta-vuit mil cinc-cents setanta euros i quaranta-vuit cèntims (68.570,48 €), IVA inclòs. Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de cinquanta-sis mil sis-cents seixanta-nou euros i vuitanta-dos cèntims (56.669,82 €) més l’import de l'IVA d’onze mil nou-cents euros i seixanta-sis cèntims (11.900,66 €), al tipus del 21 %.
  2. El valor estimat del contracte és de cinquanta-nou mil cinc-cents tres euros i trenta-dos cèntims (59.503,32 €), sense incloure l’IVA. 

Documentació:


Contracte del servei de lletrat assessor i secretari de la societat Cementiri de Girona SA

Expedient: 202103. Procediment obert simplificat abreujat

Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la prestació del servei de lletrat assessor i secretari de la societat Cementiri de Girona SA que prestarà simultàniament un únic lletrat o lletrada.

Data límit de presentació:
El termini per a la presentació d’ofertes serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en la pàgina web de CEGISA, a les 14 h de l’1 de juny de 2021.

Pressupost de licitació:

  1. El pressupost base de licitació és de tretze mil tres-cents deu euros (13.310 €), IVA inclòs. Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de d’onze mil euros (11.000 €) més l’import de l'IVA dos-mil tres-cents deu euros (2.310 €), al tipus del 21 %.
  2. El valor estimat del contracte és de vint-i-quatre mil dos-cents euros (24.200 €), sense incloure l’IVA. 

Documentació:

Anuncis de licitacions - CEGISA. Cementiri de Girona S.A

Anuncis de licitacions 2019

Contracte dels serveis comptables i d’assessorament fiscal de la societat Cementiri de Girona SA

Expedient: 201901. Procediment obert simplificat abreujat

Data límit de presentació:
El termini per a la presentació d’ofertes serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en la pàgina web de CEGISA, a les 14 h del 12 de setembre de 2019.

Pressupost de licitació:

  1. El pressupost base de licitació és de sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros (6.655 €), IVA inclòs. Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de cinc mil cinc-cents euros (5.500 €) més l’import de l'IVA mil cent cinquanta-cinc euros (1.155 €), al tipus del 21 %.
  2. Valor estimat del contracte: vint-i-sis mil quatre-cents euros (26.400 €), sense incloure l’IVA.

Documentació: