Header: CEGISA. Cementiri de Girona, SA

CEGISA. Cementiri de Girona, SA

Contractes menors | CEGiSA. Cementiri de Girona S.A

Perfil del contractant

Contractes menors

Els contractes menors de subministraments i serveis són els contractes inferiors a 15.000 € sense IVA (veure art. 118 LCSP 9/2017). Els contractes menors d'obres són els contractes inferiors a 40.000 € sense IVA (veure art. 118 LCSP 9/2017).


Servei de revisió de l’escultura “Dies Mundi” del Cementiri Nou de Girona

Expedient: 202106. Procediment menor

Documentació:

28-07-2021 - Certificat de l’acord d’aprovació de l’adjudicació del contracte per part del Consell d’Administració


Servei de revisió i reparació del vehicle elevador del Cementiri Nou de Girona

Expedient: 202105. Procediment menor

Documentació:

28-07-2021 - Certificat de l'acord d'aprovació del contracte per part del Consell d’Administració
19-07-2021 - Informe
19-07-2021 - Plec de prescripcions
13-08-2021 - Certificat d'adjudicació


Servei de redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció de 10 tombes i els seus accessos al Cementiri Nou de Girona

Expedient: 202101. Procediment menor

Objecte del contracte:
L’objecte del contracte és la prestació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu per a la construcció de 10 tombes i els seus accessos al Cementiri Nou de Girona, amb la construcció de 10 sepultures i la corresponent urbanització adjacent a les sepultures i els accessos al sector, que permeti les inhumacions segons el ritus funerari i les regles tradicionals islàmiques.

Data límit de presentació:
El termini per a la presentació d’ofertes serà de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en la pàgina web de CEGISA, a les 14 h del 4 de juny de 2021.

Pressupost de licitació:

  1. El pressupost base de licitació és de nou mil nou-cents quaranta-quatre euros i noranta-dos cèntims (9.944,92 €), IVA inclòs, d’acord amb les diferents prestacions que es contracten, un cop comprovat que s’adequa als preus de mercat. Aquest pressupost és el sumatori del pressupost de vuit mil dos-cents divuit euros amb noranta-quatre cèntims (8.218,94 €), més l’import de l'IVA, mil set-cents vint-i-cinc euros amb noranta-vuit cèntims (1.725,98 €), al tipus del 21 %.
  2. Valor estimat del contracte: vuit mil dos-cents divuit euros amb noranta-quatre cèntims (8.218,94 €), sense incloure l’IVA

Documentació:

17-05-2021 - Certificat de l'acord d'aprovació del contracte per part del Consell d’Administració
17-05-2021 - Anunci de licitació
17-05-2021 - Memòria
30-06-2021 - Certificat d'adjudicació
28-07-2021 - Certificat de l’acord de ratificar l’adjudicació per part del Consell d’Administració


Subministrament d'escales