Header: CEGISA. Cementiri de Girona, SA

CEGISA. Cementiri de Girona, SA
en liquidació

Ruta de navegació

Dissolució de societat CEGISA - Acord de Ple 20-07-2023 | GEGISA

Cementiri de Girona, SA en liquidació

El Ple, en sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2023 va aprovar el canvi de la forma de gestió del servei consistent en la gestió i explotació del Cementiri Nou de Girona, que passarà a ser gestionat de manera directa per l'Ajuntament de Girona i mitjançant els òrgans que integren la seva organització. Com a resultat d'això s'ha acordat la dissolució i liquidació de l'entitat, un cop sigui efectiva la reversió dels béns i drets necessaris per garantir la prestació del servei.

Perfil del contractant - CEGISA. Cementiri de Girona S.A

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, CEGISA ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de la nostra societat conforme al precepte legal esmentat.

Anuncis de licitació a partir del 17/06/2021
Podeu consultar els anuncis de licitacions i presentar les ofertes al perfil del contractant de CEGISA (amb la plataforma PIXELWARE).