Header: CEGISA. Cementiri de Girona, SA

CEGISA. Cementiri de Girona, SA

Ruta de navegació

Perfil del contractant - CEGISA. Cementiri de Girona S.A

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, CEGISA ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de la nostra societat conforme al precepte legal esmentat.

Anuncis de licitació a partir del 17/06/2021
Podeu consultar els anuncis de licitacions i presentar les ofertes al perfil del contractant de CEGISA (amb la plataforma PIXELWARE).