Header: CEGISA. Cementiri de Girona, SA

CEGISA. Cementiri de Girona, SA
en liquidació

Ruta de navegació

Dissolució de societat CEGISA - Acord de Ple 20-07-2023 | GEGISA

Cementiri de Girona, SA en liquidació

El Ple, en sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2023 va aprovar el canvi de la forma de gestió del servei consistent en la gestió i explotació del Cementiri Nou de Girona, que passarà a ser gestionat de manera directa per l'Ajuntament de Girona i mitjançant els òrgans que integren la seva organització. Com a resultat d'això s'ha acordat la dissolució i liquidació de l'entitat, un cop sigui efectiva la reversió dels béns i drets necessaris per garantir la prestació del servei.

Consell d'administració - CEGISA. Cementiri de Girona S.A

Consell d'administració

De conformitat amb el que disposa l'article 9 dels estatuts de la societat, l'empresa estarà regida i governada per un Consell d'administració, el qual estarà investit dels més amplis poders i facultats per a la seva gestió, sense més limitacions que les establertes en la Llei.

El Consell d'administració està integrat per sis membres, tres dels quals seran nomenats per l'Ajuntament de Girona i els tres restants pel capital privat. El President del Consell d'administració serà l'Alcalde/essa de l'Ajuntament de Girona o el membre del Consell d'administració en representació de la corporació en qui delegui. El Vicepresident ho serà un dels membres del Consell d'administració nomenat per la mateixa.

Els membres actuals del consistori són: 

  • PRESIDENTA: Marta Madrenas i Mir, alcaldessa de Girona
  • 1. Martí Terés Bonet
  • 2. Marta Sureda Xifre


De conformitat amb el que disposa l'article 15 dels Estatuts Socials, el consell es reunirà sempre que ho exigeixi l'interès de la Societat, mitjançant convocatòria del President, per pròpia iniciativa, o a petició de tres o més consellers.

Cada Conseller tindrà dret a fer-se representar per un dels seus col·legues, mitjançant delegació cursada pe escrit especial per cada sessió.

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concurreixin a la reunió, presents o representants, la meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Consellers concurrents a la reunió.

No obstant això, requerirà, per a la seva validesa el vot favorable de les tres quartes parts dels components del Consell els següents extrems:

  1. Aprovació i modificació dels plans i projectes generals dels serveis.
  2. Aprovació del balanç amb caràcter provisional.
  3. Operacions de crèdit.