Header: CEGISA. Cementiri de Girona, SA

CEGISA. Cementiri de Girona, SA
en liquidació

CEGISA. Cementiri de Girona SA

CEGISA. Cementiri de Girona SA

Adreça de CEGISA:
Plaça del Vi, 1
17004 GIRONA

Telèfon:
972 419 000 (extensió 1119)

A/e:
cegisa@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/cegisa

Horari:
 a De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

Presentació | CEGISA

Nou Cementiri Municipal de Girona

Adreça:
Disseminat Vila-roja, 6
17004 GIRONA

Telèfon:
606 303 301

Horari d'hivern:
De l'1 d'octubre al 30 d'abril
De dilluns a divendres
de 9 a 13 i de 15 a 18 h
Dissabtes de 9 a 18 h
Diumenges de 9 a 13 h

Horari d'estiu:
De l'1 de maig al 30 de setembre
De dilluns a divendres
de 9 a 13 i de 16 a 19 h
Dissabtes de 9 a 19 h
Diumenges de 9 a 13 h

Ruta de navegació

Dissolució de societat CEGISA - Acord de Ple 20-07-2023 | GEGISA

Cementiri de Girona, SA en liquidació

El Ple, en sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2023 va aprovar el canvi de la forma de gestió del servei consistent en la gestió i explotació del Cementiri Nou de Girona, que passarà a ser gestionat de manera directa per l'Ajuntament de Girona i mitjançant els òrgans que integren la seva organització. Com a resultat d'això s'ha acordat la dissolució i liquidació de l'entitat, un cop sigui efectiva la reversió dels béns i drets necessaris per garantir la prestació del servei.

Presentació | CEGISA

Presentació

Cementiri de Girona, SA (CEGISA) és una empresa mixta que fou constituïda el 20 de novembre de 1992, per un període de 50 anys, amb l'objecte de gestionar la construcció del nou cementiri municipal de Girona i qualsevol altra activitat relacionada directament o indirectament amb els serveis mortuoris i la pompa funerària.

CEGISA va iniciar l'activitat durant el quart trimestre de 1993 coincidint amb l'inici de la construcció del nou cementiri de Girona, i a partir del mes de setembre de 1995, es va iniciar la gestió dels serveis funeraris.

La societat és una empresa mixta amb participació majoritària de capital públic i, per tant, es regeix per la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pels articles 282 i següents del Decret 179/1995, del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals, per la Llei de societats de capital i per altres disposicions que li són d'aplicació. D’acord amb l’art. 3.1 h de la Llei 9/2017 és un ens considerat sector púbic.

Serveis funeraris | Sostenibilitat

Serveis funeraris

Hi ha dues empreses autoritzades a Girona:

Mémora Servicios Funerarios, SL
Ctra. de Sant Feliu, 36-38
17004 - GIRONA
Tel.: 900 231 132
Ae: tanatorigirona@memora.es
Web: www.memora.es

ÁLTIMA. SF Integrals Girona, SL
C/ Can Pau Birol, 19-21
17005-GIRONA
Tel: 872 55 05 81
Tel. servei 24 h: 900 230 238
Ae: tanatorigirones@altima-sfi.com 
Web: www.altima-sfi.com 

Manteniment al Cementiri Nou | CEGISA. Cementiri de Girona SA

Manteniment al Cementiri Nou

L’empresa que realitza el manteniment i serveis al Cementiri Nou és:

Funus Girona, SLU
Ctra. de Sant Feliu, 26
17004 GIRONA
Tel.: 972 485 381
Ae: funus@funus.cat
Web: www.funus.cat

 

Carrusel bàners: Cegisa