Header: Bòlit

Bòlit
Centre d'Art Contemporani. Girona

Ruta de navegació

Xarxes d’art i creació | Bòlit

Xarxes d’art i creació

El Bòlit, centre d’art contemporani. Girona forma part de diferents xarxes catalanes de suport a la creació i desenvolupament cultural. 

L’SPEAVC

Des del 2020 el Govern de la Generalitat va crear el Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya (SPEAVC), que va absorvir la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya, creada el 2010.

Així doncs, el SPEAVC es configura com el sistema propi del conjunt d’entitats titulars d’equipaments d’arts visuals participats per la Generalitat i ens locals que promouen i gestionen programacions en aquest àmbit en equipaments de titularitat pública o privada. Amb el Sistema es vol garantir l’equilibri territorial, especialment de les pràctiques artístiques contemporànies i la major qualitat artística, tècnica i professional.

Les principals funcions del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya seran les següents:

 • Establir un marc que possibiliti la coordinació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat, en matèria d’equipaments d’arts visuals, i dels ens locals de Catalunya, sens perjudici de l’autonomia local.
 • Canalitzar el suport públic de la Generalitat.
 • Coordinar i racionalitzar els recursos dels diferents agents que intervenen en l’àmbit de les arts visuals.
 • Fomentar la integració dels sectors de creació, producció, exhibició i difusió.
 • Garantir l’equilibri territorial de les programacions, especialment de les pràctiques artístiques contemporànies i les de major qualitat artística, tècnica i professional.
 • Promoure l’activitat dels creadors que resideixin i treballin a Catalunya en els equipaments d’arts visuals del Sistema.
 • Promoure la projecció exterior dels equipaments d’arts visuals.
 • Fomentar i articular la cooperació dels equipaments d’arts visuals.
 • Vetllar pel compliment de les obligacions derivades de la integració al Sistema.
 • Promoure les bones pràctiques de les entitats integrades al Sistema.
 • Dissenyar estratègies, establir plans i executar accions per al desenvolupament i aplicació de les polítiques d’igualtat de dones i homes en l’àmbit de les arts visuals.
 • Dissenyar estratègies, establir plans i executar accions per al desenvolupament i aplicació de les polítiques d’accessibilitat en l’àmbit de les arts visuals.

Els centres integrants són:

 • Lo Pati | Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, Amposta.
 • Tinglado 2. Centre d'Art de Tarragona.
 • Centre d'Art la Panera, Lleida.
 • Bòlit, Centre d'Art Contemporani, Girona.
 • ACVic Centre d'Arts Contemporànies, Vic.
 • M|A|C, Mataró Art Contemporani (sembla que Can Xalant només fou actiu fins al 2012...), Mataró.
 • Centre d'Art Tecla Sala, L'Hospitalet de Llobregat.
 • Fabra i Coats - Centre d'Art Contemporani de Barcelona.

L’SPEAVC organitza, juntament amb LOOP el premi anual de Videocreació 

La Xarxa Transversal

La Xarxa Transversal uneix les ciutat de Figueres, Olot, Girona, Granollers, Mataró, Manresa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Reus i Tortosa. La xarxa assumeix riscos de la producció de noves propostes en l’àmbit de la creació i la cultura.

Els seus objectius són:

 • Prestar serveis culturals als municipis que la integren.
 • Incentivar l’intercanvi d’iniciatives culturals entre els diversos municipis
 • Facilitar el re-equilibri territorial dels serveis culturals als ciutadans.
 • Optimitzar els recursos materials i humans que cadascun dels municipis destina als serveis culturals.
 • Promoure iniciatives de producció en tots els àmbits de la creació: arts visuals, escèniques, musicals, multimèdia, literària.
 • Editar tot tipus de publicacions, en qualsevol suport, que siguin especialment útils per al debat sobre la cultura i la creació.
 • Facilitar l’intercanvi entre els gestors culturals, tècnics i polítics, de les ciutats integrants del Consorci.
 • Promoure i organitzar cursos de formació en matèria de gestió cultural.

Actualment activen la convocatòria “Comissariat 2021